lista obecnosci Algorytm P_Jazdy ZP/PN/3/2007/RP

advertisement
POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE
82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. / fax 055 646 19 00
[email protected]
www.elblag.dialog.net.pl/pupkwidzyn
Kwidzyn, dnia 21 marca 2007 r.
oznaczenie sprawy: ZP/PN/4/2007/RP
ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000
EURO na przeszkolenie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kwidzynie - Kurs operatora wózków jezdniowych dla 30 osób bezrobotnych.
Zamawiający informuje, iż w związku z omyłką pisarską ANULUJE się zapis ujęty
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia w Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia pkt. 3, który był
w brzmieniu „Wykonawca zobowiązuje się pokrycia kosztów pierwszego egzaminu
państwowego każdemu uczestnikowi szkolenia. Koszty egzaminu należy doliczyć do ogólnego
kosztu szkolenia.”
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dotyczy kryteriów
oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania o czym mowa
w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert o czym mowa w art. 38 ust. 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Autor:
/-/ Dariusz Jankowski (PUP Kwidzyn)
Kwidzyn, dnia 21 marca 2007 r.
Download