zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu

advertisement
Poznań, dnia 18.12.2012r.
dotyczy: postępowania na „USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ”
Oznaczenie sprawy ZP 58/XI/12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Usługi medyczne z zakresu medycyny
pracy ”, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W
POZNANIU IM. PROF.L. BIERKOWSKIEGO UL. DOJAZD 34, 60-631 POZNAŃ,
Zamawiający postanawia na mocy art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”:
 W zakresie ZADANIA nr 2- świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych,
radiologicznych i konsultacji specjalistycznych w ramach medycyny pracy dla
pracowników wojska i żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu JW 1156
z terenu garnizonu Leszno oraz Komórki Wewnętrznej Zamiejscowej OŻW Żagań
w Lesznie
unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych , ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 W zakresie ZADANIA nr 4- świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych, w
ramach medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych
zatrudnionych w MPS
w JW 1156 i jednostkach będących na zaopatrzeniu JW
1156 Poznań
wybrać ofertę Wykonawcy - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
LEKARSKA SP ZOZ, UL.SOLNA 21, 61-736 POZNAŃ , na postawie art. 91. ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest najkorzystniejsza na podstawie
kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ, przyznać 100pkt i udzielić zamówienia
publicznego temu Wykonawcy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 19.12.2012r.
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Proszę Wykonawcę o kontakt telefoniczny pod numer tel.: 61 8548 611 w sprawie podpisania
umowy.
DOWÓDCA
płk dypl. pil. Jacek PSZCZOŁA
Download