4_Zmiana treści SIWZ

advertisement
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-280
fax.: (0-41) 36-74-474(481)
Kielce dn. 09.12.2014 r.
WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
Dotyczy postępowania: AZP 241-172/14
przetarg nieograniczony powyżej 207 tys. euro na „Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych,
antybiotyków, albuminy, płynu do płukania ust dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach.”.
Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 394176 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 r.
W związku z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr
poz. 907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ „Druk
Oferta”, pkt. 6:
Jest:
„pkt. 6. Termin realizacji zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy –sukcesywnie do potrzeb.
Termin realizacji jednostkowych zamówień:
zamówienia odbywać się będą faksem, sukcesywnie do potrzeb- realizacja dostaw do 7 dni
roboczych w godz. od 7.00 do 14.00, w piątki do godz. 12.30. W sytuacjach pilnych w ciągu 3
dni.”.
Powinno być:
„pkt. 6. Termin realizacji zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy –sukcesywnie do potrzeb.
Termin realizacji jednostkowych zamówień:
„cito-czeka” 1 dzień roboczy.
Termin realizacji zamówień jednostkowych w ciągu 2 dni roboczych, zamówienia odbywać
się będą faksem, sukcesywnie do potrzeb - realizacja dostaw w godz. od 7.00 do 14.00, w
piątki do godz. 12,30.”.
Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.
W załączeniu:
aktualny załącznik nr 1 do SIWZ – „Druk Oferta.”.
Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych
mgr Teresa Czernecka
1
Download