Komisja ds Zamówień Publicznych

advertisement
INSTYTUT LOTNICTWA
Komisja d.s. Zamówień Publicznych
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
Tel: (22) 846 00 11 wew. 564
Fax: (22) 846 65 67
Nasz znak: 33/DU/Z/12
Data: 22.10.2012r.
Ilość stron:
Ogłoszenie
o wyniku postępowania przetargowego o wartości szacunkowej do kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zawiadamia, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nr postępowania 33/DU/Z/12 –
zakup i dostawa lamp promieniowania rentgenowskiego
kompatybilnych z dyfraktometrem rentgenowskim Xstress 3000 firmy Stresstech Oy,
umożliwiających badanie naprężeń w fazie tytanu, stopów tytanu i kompozytów tytanowych
oraz w fazie austenitu, głównie stali dwufazowych:
METLAB – Andrzej Wojtas
Al. Jaworowa 42/2
53 – 123 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny mając na uwadze zapisy art. 92
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.), oraz warunków
udziału w postępowaniu, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta
uzyskała najwyższą punktację w kryterium cena i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że do postępowania wpłynęły 2 oferty, żaden
Wykonawca nie został
wykluczony z postępowania, ani żadna oferta nie została odrzucona.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób który
został określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.
W załączeniu zestawienie oceny ofert wraz z punktacją.
1
Zestawienie ofert z punktacją:
Liczba punktów
w kryterium cena
Liczba punktów w
kryterium termin
dostawy
Razem
1.
PCB Service Sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 14
80 822 Gdańsk
74,00 pkt
23,00 pkt
97,00 pkt
2.
METLAB – Andrzej Wojtas
Al. Jaworowa 42/2
53 – 123 Wrocław
75,00 pkt
25,00 pkt
100,00 pkt
Numer
oferty
Oferent
2
Download