Pismo do oferentów - Ośrodek Pomocy Społecznej

advertisement
OPS.3410/1odp./2014
Zaklików, 18 czerwiec 2014 r
Do
oferentów,
którzy
pobrali
Specyfikację
Istotnych
Warunków
Zamówienia
Dotyczy przetargu pn.: „Przeprowadzenie kursów zawodowych, warsztatów z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy, oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu
systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zaklików" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), treść pytania przekazujemy w załączniku, niniejszym odpowiadamy.
Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
Uzasadnienie prawne zasadności wprowadzenia niniejszego zapisu
Nie jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji określenie jednakowego dla wszystkich
podmiotowo istotnego składnika treści czynności prawnej (accidentalia negotii) tj . klauzuli typu
modus (polecenia) polegające na nałożeniu na otrzymującego nieodpłatne przysporzenie
obowiązku określonego zachowania się w naszym przypadku w umowie klauzula typu modus
zakazuje zmiany kadry w pierwszym miesiącu realizacji umowy. Nie jest to zakaz bezwzględny
jedynie opatrzony karą umowną. Zmiana kadry jest istotną zmianą umowy w rozumieniu art. 144
ust 1. Pzp i wprowadzano jest za zgoda Zamawiającego aneksem do umowy , o ile zostało to
przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz Zamawiający określił warunki takiej zmiany . W przeciwnym przypadku, żadne zmiany w
kadrze nie są dopuszczalne przez strony umowy, mogą być one wprowadzone jedynie przez
właściwy sąd. Co więcej wprowadzenie takich zmian powoduje ich nieważność w świetle art.
144 ust 2.
Zasada swobody kształtowania treści kontraktu jest prawem stron kontraktu i wynika wprost z
art. 353 1 kc . (Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku , ustawie ani
zasadom współżycia społecznego). Opisana wyżej swoboda kontraktowa jest ograniczona ustawą
Prawo zamówień publicznych tylko w trzech punktach tj:
1)zakresie formy mowy (obowiązek pisemności),
2)zakazie zawierania umów na czas nieoznaczony
3) oraz dokonywania zmian wbrew postanowień art.144 ust.1 ustawy Pzp.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w żadnym miejscu nie zakazuje stosowania
jednakowo dla wszystkich uczestników postępowania klauzuli typu modus
Przetoczone przez pytającego wyrwane z kontekstu cytaty z orzeczeń KIO dotyczą odmiennego
stanu faktycznego i nie dotyczą postanowień umownych.
Na podstawie przepisu art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie
otrzymania niniejszych odpowiedzi na nr fax-u 15/8738324
lub adres e-mail:
[email protected]
Otrzymują:
1x adresat
1x strona internetowa
1 x a/a
Kierownik OPS w Zaklikowie
Mgr Agnieszka Suchora
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards