FORMULARZ OFERTY-K2Biomedical

advertisement
FORMULARZ OFERTY
Zaproszenie do składania ofert na:
Wykonanie badań fazy przedklinicznej w zakresie - farmakologia;
Zaburzenia mikroflory pochwy z uwzględnieniem Lactobacillus i ocena aktywności
przeciwwirusowej i cytotoksyczności osocza i płynów z odbytnicy dwóch związków
biologicznie aktywnych (APIs) podawanych indywidualnie i łącznie w modelu zakażenia
komórkowego – in vitro
1. Nazwa (firma) oraz adres Przyjmującego Zamówienie.
...........................................................................................................................................
.............................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................
2. Kalkulacja cenowa Przyjmującego Zamówienie za realizację całości przedmiotu
zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
.......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości
..........% za cenę brutto: ....................................... zł.;
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodny z wymaganiami Zamawiającego
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Data ważności oferty:
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) Oferta
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z podwykonawcą
c) Doświadczenie firmy w przeprowadzaniu badań dotyczących zaburzeń
mikroflory pochwy i płynów z odbytnicy
d) Posiadanie przez dostawcę infrastruktury do przeprowadzenia badań
e) Posiadanie certyfikatu GLP
f) Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badań według
standardów FDA i EMA
Miejscowość ............................, dnia ....................................2017 roku.
......................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
Załącznik b
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczam, że
……………………………………………………………………………………………
………………………
(pełna nazwa Oferenta)
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. K2
Biomedical sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Data i miejsce
Podpis i pieczęć
Download