formularz usg

advertisement
Załącznik nr 2
Znak sprawy: 2233/15/2017
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie badań USG
nazwa rodzaju zamówienia
I.Nazwa i adres Zamawiającego
Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120
Tel. 048 38 37 104, fax 048 38 37 103
NIP 796 10 66 015
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Badanie USG jądra, tarczycy, sutka, doppler ( około 70 badań przez okres 12 miesięcy
sprzętem Zamawiającego )
a) termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
b) okres gwarancji
c) warunki płatności: przelew 30 dni od daty doręczenia F/VAT
III. Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
badanie usg …………………../osobę brutto
Nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub właściwego rejestru w odniesieniu do
osób o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.
Nr 91 poz. 408 z 1992 r. z późniejszymi zmianami)……………………………………………
2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
………………………….dnia………………
………………..…………………
podpis osoby uprawnionej
Download