karta informacyjna

advertisement
Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania karty informacyjnej dla przedsięwzięcia
”Przebudowa magazynu chemii na warzelni”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu karty informacyjnej
przedsięwzięcia ”Przebudowa magazynu chemii na warzelni” wraz z raportem oddziaływania na
środowisko jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
zostanie stwierdzona w drodze postępowania.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
2. Zakres inwestycji:
Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej funkcji przemysłowej terenu. Przewiduje się
budowę fundamentów i montaż jednego zbiornika magazynowego na gorącą wodę oraz trzy
zbiorniki na środki chemiczne, które będą wykorzystane w procesie technologicznym.
3. Kontakt:
Dodatkowe dane dotyczące zakresu pracy można uzyskać korzystając z kontaktu:
[email protected]
4. Termin
Ofert należy przesłać do 23 marca 2017r.
Download