Załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 1
(wypełnić czytelnie)
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
FORMULAR Z O F E R T Y
dla zamówienia na Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 - nr referencyjny nadany
sprawie przez Zamawiającego: F-26-1/17
Zamawiający: Sąd Rejonowy w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13
Wykonawca. - Niniejsza oferta zostaje złożona przez :
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
Firma (Firmy) : nazwa, adres, tel, fax
Osoba uprawniona do kontaktów :
Imię i nazwisko ...............................................
Adres ...............................................................
Nr telefonu.......................................................
Nr faxu.............................................................
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
Zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z warunkami zamówienia i nie wnoszę (nie wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem
(zdobyliśmy) konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty;
Gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami ogłoszenia
Cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację całego niniejszego zamówienia wynosi:
………………………………………………… …………………………………..
(słownie złotych:.......................................................................................................)
w tym należny podatek VAT w wysokości (stawka ......%,tj. ......................... PLN.
-
Cena uwzględnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór Umowy i zobowiązuję (zobowiązujemy) się w przypadku wyboru mojej
(naszej) oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
Informujemy, że :
Firma świadczy usługi w zakresie sprzątania budynków od .................................
Średnie zatrudnienie w Firmie za ostatnie 2 lata wynosi ................. pracowników
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na
dzień składania ofert (art. 297 k.k.)
Do oferty dołączamy:
1.
2.
3.
4.
5.
.........................................
miejscowość, data
.........................................................................
Podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
Download