Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

advertisement
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę środków dezynfekcyjno - myjących
Pozycja Nr .....................................
ogłoszonym w dniu .......................... przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Warszawska 14 96 – 200 Rawa Mazowiecka
Miejscowość, data
..........................................
W związku z ogłoszonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.
Warszawska 14 w Rawie Mazowieckiej ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na
dostawę środków dezynfekcyjno – myjących składam ofertę wykonania zamówienia i oferuję
ceny zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Formularza – Formularz Asortymentowo Cenowy.
Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(“SIWZ”).
1.
Formularz oferty.
W formularzu cenowym zawarta jest oferowana całkowita cena wykonania zamówienia
(za 1 miesiąc – zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego).
2.
2.1.
Oświadczenia:
Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu.
Oświadczamy, że [nazwa wykonawcy]:..........................................................................
a) posiada wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
d) nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24.1 Ustawy.
1
2.2.
Oświadczenie o związaniu ofertą
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert.
2.3
Oświadczamy, iż realizowaliśmy zamówienia o charakterze zbliżonym do
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, co zostało potwierdzone w
załączniku do naszej oferty.
2.4 Oświadczenie w sprawie Uzupełnionego Wzoru Umowy.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym
zgodnie z Uzupełnionym Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ .
2.5 Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa.*
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr ___ do oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa _____ i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu.
* W przypadku, gdy Wykonawca nie zastrzega informacji zawartych w ofercie należy
dopisać – „nie zastrzegamy”
2.6 Termin płatności za dostawę ................. dni od otrzymania środków i faktury przez
zamawiającego.
Podpisy osób upoważnionych:
.........................................
2
.................................
FORMULARZ CENOWY
Wartość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania:
wynosi:
Pozycja nr ...................
Cena netto: ................. PLN
(słownie:.................................................................................................)
Cena brutto: ................ PLN
( słownie: ..............................................................................................)
w tym podatek VAT........% w kwocie....................................... zł
Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, określoną w
SIWZ oraz wzorze umowy Zamawiającego.
UWAGA
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 pozycję należy dodać zapisy i dokonać wpisów
jak wyżej na każdą pozycję z osobna
Miejscowość, data ...............................
Podpis osoby upoważnionej ...............................
3
Download