Formularz ofertowy - Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

advertisement
Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
1. Zamawiający: Zespół Szkół i Przedszkole ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin
2. Wykonawca: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa, adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem do rejestru lub nazwą
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
Nr tel. .............................................................. Nr faxu ..............................................................
reprezentowany przez: .................................................................................................................
3. Ja(my)* niżej podpisani
oferujemy realizację
zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym za cenę ryczałtową brutto :
Lp
.
1
Nazwa usługi
Cena brutto za
2
3
Wykonanie ścianek działowych, tynków i
…………………………….zł.
okładzin, posadzek wg. zał. Nr 1 w budynku
brutto
przedszkola przy ul.Szkolnej 1,
16-080 Tykocin
4. Oświadczamy, że posiadamy kwalifikacje do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania
zamówienia.
6. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Oświadczam(y) *, że w przypadku jakichkolwiek zniszczeń, uszkodzeń itp. pokryjemy
wszelkie koszty z tym związane.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie określonym przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie.
9. Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia15-08-2013.
...................................................
(miejscowość, data)
do reprezentowania Wykonawcy)
.................................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
Download