ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie

advertisement
ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonanie badania rynku oraz analizy popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące
efektem realizacji projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie
poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………… Fax. …………………………………….
REGON ………………………… NIP ……………………………………
E-mail: ………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Zakres
Wykonanie badania rynku
oraz analizy popytu na usługi
edukacyjno-kulturalne
będące efektem realizacji
projektu pn. „Barokowy
zespół parkowy w Pelplinie –
udostępnienie poprzez
zagospodarowanie terenu
oraz nadanie nowej funkcji
wystawienniczo-kulturalnej”
Cena netto [zł]
Cena brutto [zł]
Stawka podatku VAT
% zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania oferty.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Zapytania.
3. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie przeprowadzenia badań rynku dla
instytucji kultury i/lub instytucji sakralnych. W tym zakresie zrealizowano: (proszę wymienić
przykładowe badania rynku, które swoją specyfiką są zbieżne z ww. zamówieniem)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczamy, że zaoferowana przez nas usługa w zakresie wykonania badania rynku oraz
analizy popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące efektem realizacji projektu pn.
„Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu
oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego, określone w Zapytaniu.
5. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania
oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia
– jest kompletna.
6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, a także pod groźbą
odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje
zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach są kompletne, prawdziwe oraz że
opisują stan aktualny na dzień otwarcia ofert.
……………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
Download