Załączniki do zapytania 39_2017

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zaproszenia do Składania Ofert Nr 39/2017 – STRATEGMED/ARG
(pieczęć Wykonawcy)
NAZWA FIRMY:
___________________________________________________________________________
REGON FIRMY:
___________________________________________________________________________
NIP FIRMY:
___________________________________________________________________________
ADRES FIRMY:
___________________________________________________________________________
Zarejestrowana w
__________________________________ pod nr___________________________________
Nr tel.:
___________________________________________________________________________
Nr faks:
___________________________________________________________________________
Osoba do kontaktów:
___________________________________________________________________________
e-mail:
___________________________________________________________________________
Do:
OncoArendi Therapeutics SA
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101
NIP 7282789248
W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert: Nr 39/2017 –STRATEGMED/ARG na:
Synteza substratu wyjściowego do syntezy GMP związku OATD-02
OFERTA:
1.
Składam(y) niniejszą ofertę i oferuję/my wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert.
2.
Całkowity koszt wykonania usługi wynosi …………………..….. netto. (cena ryczałtowa)1
Całkowity koszt wykonania usługi jest sumą cen za wykonanie prac, które zostały wycenione wg informacji
przedstawionych w Zaproszeniu do składania ofert i Załączniku Nr 5 do Zaproszenia.
Tabela nr 2 zawiera ceny jednostkowe za poszczególne usługi, które posłużą Stronom do ustalenia treści aneksu
do umowy w przypadku zmiany planu badawczego w stosunku do wstępnego planu badania.
1
Niniejsza cena ryczałtowa obejmuje wykonanie całości zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert Nr 39/2017 –
ARG/STRATEGMED.
Tabela nr 1
Nr
Zadanie
Koszt […]
…
1
2
3
4
Transfer procesu syntezy związku OAT-2391, transfer metod analitycznych, optymalizacja i
powiększenie skali procesu, wytworzenie 100 g związku OAT-2391 wraz z przygotowaniem
raportu z przeprowadzonych prac
Wytworzenie 1 kg związku OAT-2391 wraz z przygotowaniem raportu z przeprowadzonych
prac
Wytworzenie 4 kg związku OAT-2391 wraz z przygotowaniem raportu z przeprowadzonych
prac
Analiza wytworzonych szarży związku OAT-2391 wraz z wystawieniem raportów
analitycznych
CENA CAŁKOWITA
Tabela nr 2
Nr
Zadanie
Jednostka
Cena Jednostkowa […]
…
1
2
3
Synteza związku OAT-2391
Retest próbki wraz z wystawieniem
raportu analitycznego
Synteza związku OAT-2391
1kg
1 sztuka
2 kg
3.
Oświadczamy, że w cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji zamówienia.
4.
Oświadczamy, że termin płatności faktur wyniesie …..
5.
Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w ciągu 26 tygodni od momentu podpisania umowy.
6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i uznajemy się za związanych
określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w
całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
7.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 2 miesięcy od daty upływu terminu
składania ofert.
8.
Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkowej
na wykonanie usługi badawczej, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9.
Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie / nie zrealizujemy zamówienia* w sposób korzystny dla środowiska,
poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. oraz posiadamy certyfikaty
środowiskowe, których kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem załączamy do oferty.
10. Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
.........................................................
Miejscowość, data
…………………………………………………
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy
*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
Lista załączników:
1.
Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV Zaproszenia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
2.
CV osób wymienionych w pkt IV.4. Zaproszenia.
3.
Listy referencyjne lub dane, wraz z danymi teleadresowymi, co najmniej dwóch osób, do której Zamawiający może
się zwrócić się z prośbą o wystawienie listu referencyjnego.
4.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).
5.
Kopie certyfikatów środowiskowych – jeżeli dotyczy.
6.
Dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby / osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy takie
jak wypis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (.
7.
Podpisaną umowę o zachowaniu poufności (Załącznik nr 4 do Zaproszenia).
Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia do Składania Ofert Nr 39/2017 –STRATEGMED/ARG
Oświadczenia potwierdzające spełnienia warunków z punktu IV Zaproszenia do Składania Ofert Nr 39/2017 –
STRATEGMED/ARG
Oświadczam, że firma …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres siedziby)
spełnia poniższe warunki:
1.
Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.:
1.
2.
Posiadamy … lat doświadczenia w świadczeniu usług polegających na syntezie niskocząsteczkowych związków
organicznych na zlecenie podmiotów trzecich. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wieloetapowych
syntez organicznych, optymalizacji reakcji i powiększeniu ich skali.
Oświadczamy, iż do wykonania zamówienia zaangażujemy:
1)
Managera … (imię i nazwisko), posiadającego … lat doświadczenia w koordynowaniu zleceń realizowanych na
zlecenie podmiotów trzecich.
2)
Specjalistę ds. Syntezy Organicznej … (imię i nazwisko), posiadającego stopień doktora nauk chemicznych i co
najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu i optymalizacji syntez związków organicznych na skalę
kilogramową lub co najmniej 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu i optymalizacji syntez związków
organicznych na skalę kilogramową.
3.
Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.
Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK)
.........................................................
Miejscowość, data
…………………………………………………
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy*
*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Składania Ofert Nr 39/2017 – STRATEGMED/ARG
Oświadczenie w Przedmiocie Powiązań Osobowych i Kapitałowych z Zamawiającym
do Zaproszenia do Składania Ofert Nr 39/2017 - STRATEGMEDARG
Wykonawca/pieczątka:
NIP
__________________________________
REGON __________________________________
Ja niżej podpisany/a
_______________________________________________________ oświadczam, że:
1.
2.
Dostawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oświadczam, że Dostawca jest powiązany z Zamawiającym*/osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego*/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy* w następujący sposób (proszę wskazać
sposób powiązań określony w pkt 1)-4) ust. 2 powyżej) **:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................
Miejscowość, data
…………………………………………………
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy***
*Niepotrzebne skreślić
** Wypełnić tylko w przypadku złożenia w pkt 1 oświadczenia, że Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
*** Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
Download