Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże – Doły Biskupie

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
.....................................................................
...................................................................
(miejscowość i data)
(nazwa i adres Wykonawcy)
Nr faksu Wykonawcy: ……………………
e-mail Wykonawcy:……………………….
RI.II.272.15.2014
KWESTIONARIUSZ OFERTOWY
„Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże
– Doły Biskupie – Waśniów
od km 13+934 do km 14+184 ( 250mb)”
Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2014r. oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Ostrowieckiego, jak również na stronie internetowej www.tos.pl, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia (określonego w SIWZ i załącznikach do niej) na poniższych warunkach i za następujące kwoty:
I. CENY OFERTY:
Cena netto
Podatek VAT
……………
Cena brutto
…..…………………………zł.
…………...…...…zł.
…….………………………zł
SŁOWNIE CENA OFERTY BRUTTO
…………………………………………………………………….………………………………………………
II.
OŚWIADCZAMY, ŻE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZREALIZOWAĆ ROBOTY DO DNIA
31.10.2014 R.
III.
OŚWIADCZAMY, ŻE DOKONALIŚMY WIZJI W TERENIE WYKONYWANYCH ROBÓT ORAZ,
ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z SIWZ, WZOREM UMOWY WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI I NIE
WNOSIMY DO ZAWARTYCH W NICH UREGULOWAŃ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ I W
PRZYPADKU WYGRANIA PRZETARGU ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZAWARCIA UMOWY
STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ.
IV.
OŚWIADCZAMY*,
ŻE
SPEŁNIAMY/NIE SPEŁNIAMY WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 UST 1 I ART. 24 UST. 1 I 2 PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH ORAZ DO NINIEJSZEGO KWESTIONARIUSZA OFERTOWEGO ZAŁĄCZAMY
DOKUMENTY WYMIENIONE W PKT 7 SIWZ. (Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawia pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, co będzie stanowić załącznik Nr 1 do niniejszego kwestionariusza.)
.................................................................................................... .....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji
albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
V.
OŚWIADCZAMY*, ŻE PRZEWIDUJEMY POWIERZENIE PODWYKONAWCOM REALIZACJI
ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI
………………………………………………………………………………………………………………
…
(W przypadku zatrudnienia podwykonawców
należy wskazać części zamówienia przez nich
wykonywane)
OŚWIADCZAMY*,
ŻE NIE PRZEWIDUJEMY POWIERZENIA
REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (*niepotrzebne skreslić!)
VI.
PODWYKONAWCOM
OŚWIADCZAMY ŻE UWAŻAMY SIĘ ZA ZWIĄZANYCH NINIEJSZĄ OFERTĄ NA CZAS
WSKAZANY W SIWZ TJ. 30 DNI
.................................................................................................... .....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji
albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
*Uwaga! niepotrzebne skreślić.
Starostwo Powiatowe
2
Download