Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: ZP.272.4.2017

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: ZP.272.4.2017
…………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………….
REGON:………………………………
NIP:…………………………………………….
Telefon: ……………………
Faks:……………………………………...
Adres e-mail:………………………..
Po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym informacjami i zmianami),
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na
realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia
pn.:
Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, sporali, testów diagnostycznych do metody
Elisa i kolumienek SPE dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Pakiet nr.., ………………………………………………………………………………….
zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ)
zobowiązujemy się realizować w zakresie ustalonym w umowie (załącznik nr 4 do SIWZ), na
niżej wymienionych warunkach:
CENA OFERTOWA NETTO ………………………………………………… zł
KWOTA PODATKU VAT (…..%) ……………………………………………..zł
(iloczyn ceny oferowanej netto i Stawki podatku VAT)
I. CENA OFERTOWA BRUTTO ………………………………………………..zł
(suma ceny netto i kwoty podatku VAT)
słownie: …………………………………………………………………….zł brutto
II.
Zaoferowany termin dostawy (TD) ………………………..(określony w pełnych dniach
kalendarzowych równy lub krótszy niż 28 dni kalendarzowych)
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym
w SIWZ.
3. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ,
w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zaoferowany towar spełnia wszystkie wymagania i normy wymienione
przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie*:
………………………………………………………………………………………………
6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *:
……………………………………………………………………………………………
( Nazwa (firma) i adresy podwykonawców, zakres rzeczowy)
7. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach:
……………………… nie mogą być udostępniane*.
W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór
mojej/naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
**niewłaściwe skreślić, * wypełnić jeżeli dotyczy,
9. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę
(rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego:
……………………………………………………………………………………………
oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: …………………zł,
w celu oceny takiej oferty Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług.
Uwaga! pkt. 9 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do
rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.
10. Oświadczam/y, że podpisuję/my niniejszą ofertę jako osoba/y do tego upoważniona/e.
11. Wraz z Formularzem oferty składamy:
11.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
11.2. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy Wykonawcy).
Wykonawca złożył ofertę na pakiety nr: ……………………………….
Całość oferty została złożona na………kolejno ponumerowanych stronach.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: .....................................tel./fax: .................
..............................................
(miejscowość, data)
…………………………….………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Download