Formularz ofertowy doc

advertisement
Załącznik do SIWZ nr 2
WYKONAWCA:
ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY:
ADRES DO KORESPONDENCJI:
NIP:
REGON
Telefon nr:
Fax nr:
e-mail:
Zamawiający
Sąd Okręgowy w Łodzi 90-921 Łódź , Pl. Dąbrowskiego 5
Formularz ofertowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń
Sądu Rejonowego w Zgierzu
do wykonania instalacji klimatyzacji ( chłodzenia ) pomieszczeń biurowych Sądu
Rejonowego w ZGIERZU przy ul. Sokołowskiej 6 oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia za kwotę ryczałtową - CENĘ:
kwotę ryczałtową - CENĘ
słownie złotych
w tym:
kwota netto
i podatek VAT …..
%
zł
zł
zł
w kwocie
Załącznik do SIWZ nr 2
Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości od daty dokonania przez Zamawiającego
odbioru końcowego:
Termin gwarancji (G) w miesiącach
36
48
60
(NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.)
Oświadczamy, że będziemy świadczyć serwis gwarancyjny od daty dokonania przez
Zamawiającego odbioru końcowego
Termin serwisu gwarancyjnego (S) w miesiącach
36
48
W realizację przedmiotu zamówienia zostaną włączeni
60
podwykonawcy, wykonujący
następujące roboty – części zamówienia (należy podać części zamówienia oraz firmy
podwykonawców):
…………………………………………………………………………………………………
………...........................................................................................................................................
………...........................................................................................................................................
Informujemy, że wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których
dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*:
* Uwaga, niewskazanie przez Wykonawcę towaru/usługi rozumiane będzie przez Zamawiającego jako
informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie nie później niż do 16
grudnia 2016 r.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oznaczoną znakiem
ZP.XXVII-3310-21/16 wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
2. przed złożeniem niniejszej oferty zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert;
4. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny podanej w ofercie.
5. Wykonawca w przypadku wykorzystywania, w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym, danych osobowych osób trzecich zobowiązany jest uzyskać (posiadać)
zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych
Załącznik do SIWZ nr 2
6. W przypadku, gdy Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego
będzie osoba fizyczna, wobec której Zamawiający jako płatnik, będzie miał obowiązek
odprowadzenia obowiązkowych składek, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie
pomniejszone o kwotę tych składek.
7. DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) o ochronie danych osobowych, w celu
realizacji umowy.
8. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawcy
mającego siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od
towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
DO OFERTY ZAŁĄCZAMY WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
Akceptujemy warunki umowy przedstawione w załączniku do SIWZ.
Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy zastrzegam(y), iż wymienione niżej informacje (dokumenty)
składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Tak
Nie
(niepotrzebne skreślić)
Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r.:
a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
Pod sankcją odpowiedzialności karnej wynikającej art. 233 ust. 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny aktualny na dzień składania ofert.
Miejsce i data
Podpisano
(imię, nazwisko i podpis)
Download