Szablon pisma eP

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Izba Skarbowa w Opolu
……….…………………….
(Miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy / firmy składającej ofertę)
ADRES:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(dokładny adres wykonawcy / firmy)
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż powyżej):
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NIP: ................................................................. REGON: ...........................................................
Adres email: ……………………………………………………………………………………
Nr telefonu: ………………………………… Nr faksu: ……………..………………………
Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż mebli
biurowych dla Izby Skarbowej w Opolu”,
składamy niniejszą ofertę:
Część I:
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawę, rozładunek, montaż
i przemieszczenie mebli biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń
za kwotę ……………………………….zł brutto (słownie …………………………………),
2) Udzielamy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia w części I na okres
…..…...... miesięcy (słownie: ……………………………………………….. miesięcy), licząc
od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru jakościowego bez uwag;
Część II:
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawę, rozładunek, montaż
i przemieszczenie krzeseł biurowych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń
za kwotę ……………………………….zł brutto (słownie …………………………………),
Parafa Wykonawcy………………….
2) Udzielamy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia w części II na okres
…..…...... miesięcy (słownie: ……………………………………………….. miesięcy), licząc
od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru jakościowego bez uwag;
1. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia do dnia 29 grudnia 2015r.
3. Przyjmujemy warunki płatności, na podstawie zapisów § 6 istotnych postanowień umowy, które
stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
przyjęliśmy opisane w niej warunki i akceptujemy istotne postanowienia umowy, stanowiące
załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani swoją ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
6. Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr ……. do nr …….
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
7. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum, jako jego partner,
zarządzanego przez …………….………………..……………………. /składam
(nazwa lidera)
niniejszą ofertę jako osoba trzecia umocowana na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
konsorcjum do złożenia oferty w jego imieniu.*
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr
…… do nr ……
9. Po zapoznaniu się z warunkami postępowania przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………**,a ich wartość
netto (bez podatku VAT) będzie wynosiła …………… zł.** (tzw. odwrócony VAT).
11. Dokumentami załączonymi do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………..
2) ……………………………………..
3) ……………………………………..
4) ……………………………………..
5) ……………………………………..
…….………………………………………………………….
Imię i nazwisko***
……………………………………………………………….
Podpis
* niepotrzebne skreślić;
** uzupełnić tylko w przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego;
*** dane osoby bądź osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
2
Parafa Wykonawcy………………….
Download