załącznik nr 4

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 4
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę trzech samochodów terenowych oraz pojazdu typu
quad dla potrzeb Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Oferujemy dostawę trzech fabrycznie nowych, nie noszących śladów użytkowania i wyprodukowanych w
2012 r. samochodów terenowych spełniających wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do
SIWZ,
za cenę .......................................................... zł brutto,
słownie ............................................................................................................................................ zł brutto,
w tym należny podatek VAT …….%.
2. Oferujemy dostawę fabrycznie nowego pojazdu typu quad wraz z przyczepką do jego przewozu
spełniającego wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ,
za cenę .......................................................... zł brutto,
słownie ............................................................................................................................................ zł brutto,
w tym należny podatek VAT…….%.
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w
tym również koszt paliwa zatankowanego do pojazdów będących przedmiotem zamówienia w ilości
umożliwiającej dojazd z racjonalną prędkością do siedziby Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze
wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1
7. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy1 powierzyć realizacje części zamówienia podwykonawcom
w następującym zakresie:
……………………………….....................................................................
9. Adres własnego serwisu Wykonawcy ( miejscowość, ulica )2:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) specyfikacja techniczna oferowanych samochodów potwierdzająca spełnienie warunków określonych przez
Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ (dla I części )
2) specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu typu quad wraz z przyczepką potwierdzająca spełnienie
warunków określonych przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ (dla II części )
dokumenty wymagane w pkt 11 SIWZ
...............................................
miejscowość i data
1
2
.......................................................
/ czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej /
) niepotrzebne skreślić
) wypełnić, jeżeli adres serwisu różni się od adresu wskazanego w nagłówku niniejszego formularza.
2
Download