FORMULARZ OFERTY

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
ZPZ-18/03/17
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców
......................................................
......................................................
Do: (nazwa i adres Zamawiającego)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na obsługę serwisową i naprawy pogwarancyjne rezonansu
magnetycznego TOSHIBA VANTAGE XGV- ZPZ-18/03/17, My/ ja niżej podpisani:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy i dokładny adres, w przypadku oferty wspólnej podać nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców)
1.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.
2.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z za cenę:
Cena ofertowa netto ….......................................................……………… zł
Cena ofertowa brutto ...............................................................................zł, zgodnie z
poniższą kalkulacją:
Opis usługi
Usługa serwisu rezonansu magnetycznego
TOSHIBA VANTAGE XGV (zakres usługi
zgodny ze wzorem umowy)
Ilość
miesięcy
Miesięczna opłata
netto za usługę
Stawka
podatku
VAT
Wartość brutto
12
3.
4.
Oferujemy następujący termin płatności : …................. dni
Oferujemy następujący czas usunięcia usterki ……………. godzin.
5.
Oświadczamy, że:

Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług / Będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 1 – patrz pouczenie
...........................................................................................................................................
1
Niepotrzebne skreślić
1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
ZPZ-18/03/17
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zapisami.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy wraz z załącznikami i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na
zasadach
określonych
w
SIWZ,
w
miejscu
i
terminie
wskazanym
przez
Zamawiającego.

Oświadczamy, że – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr ................... – niniejsza oferta i wszystkie załączniki są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Faks: ...........................................................
7.
Ofertę składamy na ................................. kolejno ponumerowanych stronach.
8.
Dane kontaktowe serwisu:
Faks: ........................................................... E-mail: ........................................................
Telefon: ......................................................
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: ...................................................................
9. Załączniki stanowiące integralną część oferty:
(dokumenty wskazane w SIWZ dołączone do oferty; proszę podać numer karty)
....................................................
……………………………………
.........................dnia.............................2017 r.
............................................................
podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej
Pouczenie: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku
2
Download