Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: KW-P-11/2017
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................
Numer telefonu, faksu, e-mail ...................................................................................................
Numer NIP ..................................................................................................................................
Numer Regon...............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym ……………………………………………
1. Numer rachunku bankowego (zwrot wadium) ………………………………………………..
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. usługi polegającej na wykonywaniu
przewozów tymczasowej zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej
przewóz osób, bagażu i małych zwierząt w obu kierunkach na trasie Konin-Września oraz
Poznań-Konin zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę wskazaną w załączniku
nr 1 do Formularza ofertowego (wartość maksymalna).
3. Oświadczamy, że czas reakcji na podstawienie autobusu rezerwowego
wynosi:………………….min.
(maksymalny czas reakcji na podstawienie autobusu rezerwowego to 30 min., jeżeli Wykonawca
wpisze liczbę większą od 30 Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
Ustawy Pzp).
4. Oświadczamy, że liczba autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach
inwalidzkich w relacji Konin-Września i Września-Konin w ilostanie autobusów realizujących
usługę wynosi …………………………..
UWAGA: Jeżeli Wykonawca w ofercie nie określi liczby autobusów, Zamawiający przyjmuje
minimalną liczbę tj. 10 szt. W przypadku podania przez Wykonawcę mniejszej niż wymagana
minimalna liczba oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
Ustawy Pzp.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wszystkimi załącznikami i uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminach i na warunkach określonych
w SIWZ.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj przez okres 60
dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że złożyliśmy wadium w wysokości:
……………………….w dniu...................................w formie……….......
10. Zobowiązujemy się świadczyć przedmiotową usługę autobusami, których wykaz stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
11. Na podstawie art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp oświadczam, że wybór mojej oferty:
1) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *
2) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:
………………………………………………………………………………………………………………
Wartość usługi bez kwoty podatku: ……………………………………….. zł
* niepotrzebne skreślić.
DATA :
..........................................................................................................
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Download