załącznik nr 3 do siwz oświadczenie (wyroby medyczne)

advertisement
Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
dotyczące dopuszczenia zaoferowanego asortymentu do obrotu na ternie RP
Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na
"Dostawę aparatu zewnętrznego stabilizującego i korygującego kości kończyn do magazynu
szpitala" DZP/97/2016
oświadczamy, że zaoferowany asortyment został dopuszczony do obrotu terenie RP zgodnie z ustawą z
dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 107, poz. 679) i na każde wezwanie
zamawiającego na etapie realizacji umowy zobowiązujemy się przedłożyć aktualne deklaracje zgodności
oraz certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane.
…………………………………………….
osoba upoważniona do złożenia oferty
Download