OŚWIADCZENIE WYROBY MEDYCZNE

advertisement
Załącznik Nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
dotyczące dopuszczenia zaoferowanego asortymentu do obrotu na ternie RP
Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na
Dostawę endoprotez, innych implantów oraz substytutu kości do magazynu szpitala
DZP/9/2016
oświadczamy, że zaoferowany asortyment został dopuszczony do obrotu terenie RP zgodnie z ustawą z
dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 873) i na każde wezwanie zamawiającego
na etapie realizacji umowy zobowiązujemy się przedłożyć aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty
wydane przez jednostki notyfikowane.
…………………………………………….
osoba upoważniona do złożenia oferty
Download