Załącznik nr 1 do zaproszenia-ogłoszenia Nr postępowania: ZSO3

advertisement
Załącznik nr 1 do zaproszenia-ogłoszenia
Nr postępowania: ZSO3.271.1.01.2014.20
OFERTA
Niniejsza oferta zawiera …… kolejno ponumerowanych, zaparafowanych i zszytych
stron.
Nazwa Wykonawcy:
............................................................................................................................
Ulica: ...................................... kod i miejscowość: ................................................
Powiat: .................................... województwo: .....................................................
Kapitał zakładowy w wysokości (dot. Sp. z o.o.) ......................................................
Kapitał wpłacony w wysokości (dot. S.A.) ...............................................................
NIP ......................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
............................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:
...................................................
Tel: ................................... fax: ................................... email: ……………………….….
Do:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
41-200 Sosnowiec
W związku z zaproszeniem - ogłoszeniem do złożenia oferty na wykonanie robót
budowalnych polegających na
malowaniu klatek schodowych.
składamy następującą ofertę:
1.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach
zawartych w zaproszeniu – ogłoszeniu za wynagrodzeniem:
netto ........................................................................................................ PLN
słownie: …………………………….…………………………………………………………………………
do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ……………… PLN
cena wraz z podatkiem VAT wynosić będzie:
……………………………………………………………………..……………………………………… PLN
słownie:…………………………..……………………………………………………………………………
UWAGA: wszystkie ceny i wartości w PLN winny być podane po zaokrągleniu do 2 (dwóch) miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj. „5” i więcej na trzecim miejscu po
przecinku - zaokrąglenie w górę, poniżej „5” zaokrąglenie w dół
2. Zobowiązujemy
się do realizacji
01.07.2014 – 15.08.2014 r.
przedmiotu
zamówienia
w
terminie:
3. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres:……................ miesięcy.
oraz zastosowane materiały, zamontowane urządzenia na okres:……….miesięcy.
(Uwaga! Wymóg Zamawiającego – termin gwarancji – min. 36 miesięcy (na wykonane roboty) ,
min. 36 miesięcy a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa , zgodnie z gwarancją producenta (na
zastosowane materiały, zamontowane urządzenia).
4. Jako kierownika robót wyznaczam ……………………………………………………………,
zamieszkałego w: ……………………………………………………………………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane w dniu
……………… r. przez ………………………………………………………………………………….
(kserokopię uprawnień przekażę na pierwsze wezwanie Zamawiającego lub
inspektora nadzoru).
5. Oświadczamy, że cena brutto oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu
należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w zaproszeniu – ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do niego, w
tym: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu
robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne
koszty wynikające z umowy, a także podatki, opłaty i inne należności płatne
przez Wykonawcę.
6. Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.
7. Oświadczamy,
iż roboty budowlane objęte zamówieniem wykonamy
samodzielnie (tj. bez udziału podwykonawców) / częściowo przy udziale
wykonawców, których zgłosimy zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.*
8. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas 30 dni od daty zakończenia
terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, iż zawarta w zaproszeniu – ogłoszeniu treść wzoru umowy
została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Znając treść art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie
lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej,
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
Strona 2 z 3
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.” Oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i
oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
11. Wraz z niniejszym formularzem składamy:

Nazwa załącznika
...............................................................................
nr strony
…........................

...............................................................................
…........................

...............................................................................
…........................

...............................................................................
…........................
* Niepotrzebne skreślić
..................................................................
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej
osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
Strona 3 z 3
Download