Część D SIWZ

advertisement
CZĘŚĆ D FORMULARZ OFERTY
.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP:
.......................................
REGON: ......................................
OFERTA
dla
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie
Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o przetargu
nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji budynku Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego
w
Rzeszowie
przy
ul. Grunwaldzkiej
15
(znak
sprawy:
OA-XVI.272.10.2017).
1. Oferujemy pełną realizację zamówienia za cenę:
wartość ogółem brutto: …………….. zł (słownie: ……………………………...……..),
wartość ogółem netto: ..…………….. zł (słownie: …………………………...………..),
podatek VAT w….….%,
2. Oświadczamy, że wynagrodzenie zadeklarowane w pkt 1 zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: do 30 czerwca 2017r.
4. Udzielamy
gwarancji
jakości
na
wykonany
przedmiot
zamówienia
(dotyczy
zarówno wykonanych robót budowlanych jak i trwałości kolorów) na okres: 5 lat od dnia odbioru
końcowego oraz dołączamy do oferty promesę gwarancyjną, wystawioną przez producenta
potwierdzającą okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.
5. Udzielamy dodatkowej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (dotyczy
zarówno wykonanych robót budowlanych jak i trwałości kolorów) na okres:
1 roku …………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
2 lat …………………………………………...
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
UWAGA: Brak podpisu w jednej z ww. opcji oznacza nieudzielenie dodatkowej gwarancji jakości.
oraz dołączamy do oferty promesę gwarancyjną (obejmującą udzieloną gwarancję podstawową
wraz z gwarancją dodatkową) wystawioną przez producenta.
6. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione będą osoby w pełnym
wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z kodeksem pracy).
Zastrzeżenie nie dotyczy osób pełniących obowiązki kierownika budowy.
Strona 1 z 3
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) znanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że:
a) wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (tj. zaoferowana cena brutto nie obejmuje wszystkich elementów ceny brutto i
będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego dodatkowego obowiązku
podatkowego od towarów i usług (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług) i prowadzi
do konieczności doliczenia do ceny w ofercie).
Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku) …………………………………………………………................................
Należy wypełnić w przypadku pojawienia się dodatkowego obowiązku podatkowego dla Zamawiającego
b) wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego dodatkowego
obowiązku podatkowego (zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług)
Należy skreślić pkt 7 lit. a w przypadku braku obowiązku podatkowego
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem wykonania robót i zdobyliśmy informacje
niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczającej termin składania ofert.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, istotnymi postanowieniami przyszłej
umowy oraz dokumentami wchodzącymi w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Potwierdzamy ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
11. *Zamówienie będzie realizowane przy pomocy *podwykonawcy/ów
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
* wypełnić w przypadku korzystania z podwykonawców (wpisać nazwę podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
korzysta z zasobów podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, wskazać zakres robót) albo
wykreślić w przypadku samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:
...........................................................................................................................................................
nr telefonu: ............................... nr faksu: ..................................... e-mail: ………………….….
13. Załącznikami do niniejszej oferty są1:
- ………………………………….
- …………………………………
1
Prosimy o sporządzenie wykazu wg § 6 SIWZ
Strona 2 z 3
- …………………………………
....................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy)
Strona 3 z 3
Download