Nr postępowania: 4110-PUBL2/BM/2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Nr postępowania: 4110-PUBL2/BM/2017
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą:
„ESP –Żarnowiec -Transformatory blokowe: zakup nowego transformatora”
OFERTĘ składa:
WYKONAWCA 1 ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
adres ul. .........................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj ………………………..
nr telefonu.......................................... nr faksu.....................................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………………...
NIP.................................................................,
REGON ............................................................................
WYKONAWCA 2* .......................................................................................................................................
adres ul. ...............................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj ………………………..
nr telefonu.................................................... nr faksu................................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………………...
NIP.................................................................,
REGON ............................................................................ ...........................................................................................................................
(nazwa i oraz dokładne dane teleadresowe Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
PEŁNOMOCNIK* do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (np. Lider
Konsorcjum)
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
adres ul. ...........................................................................................................................
kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj ………………………..
nr telefonu.............................................. nr faksu................................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………………………...
NIP.................................................................,
REGON ............................................................................
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY):
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1.
2.
Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikami,
jak również z treścią modyfikacji, czy zmian tych dokumentów, które zostały nam przekazane przez Zamawiającego do
dnia złożenia niniejszej Oferty i stanowią ich integralną część. Treść tych dokumentów jest dla nas czytelna i
zrozumiała, nie budzi żadnych zastrzeżeń, czy wątpliwości.
Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór Umowy przedstawiony nam przez Zamawiającego. W przypadku
wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się zawrzeć Umowę, o treści zgodnej z Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik
nr 1 do SIWZ.
3.
4.
5.
6.
Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i jej załącznikach, realizację całości Przedmiotu Zamówienia za
cenę:
cena oferty (netto)
____________ zł ____ gr
(słownie:__________________________________)
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki ...... %
____________ zł ____ gr
(słownie: _________________________________)
cena oferty (brutto)
____________ zł ____ gr
(słownie: _____________________________________)
Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres …………. miesięcy (minimum 36 miesięcy).
Podane w Ofercie ceny oferty i ceny opcji obejmują pełny przedmiot i zakres Zamówienia zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w SIWZ oraz jej załącznikach, w tym we Wzorze Umowy, stanowiącymi jej integralną część,
a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia wpływające na wysokość ceny.
Informujemy, że wybór naszej Oferty nie będzie*/będzie* prowadził do powstania po stronie Zamawiających
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W związku z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca wskazuje poniżej nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz
wskazuje jego wartość bez kwoty podatku:
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
wartość bez kwoty podatku
*Niepotrzebne skreślić
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Oferujemy wykonanie całości Zamówienia w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 30 czerwiec 2018 r.
Wadium zostało wniesione w formie…………………………………………………………………………………
W przypadku wniesienia przez nas wadium w pieniądzu, po zakończeniu postępowania, zobowiązujemy
Zamawiającego do zwrotu wadium na następujący nr konta bankowego: ………………………… (nazwa banku, nr, tytułem).
Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w SIWZ do
kontaktu) o wszelkich zmianach ww. nr konta bankowego po złożeniu przez nas Oferty.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 60 dni, od dnia upływu terminu składania Ofert.
Termin związania Ofertą może być przedłużany na zasadach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE” oraz Dobrych
praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej oferty zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy,
osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji następujących części Zamówienia (podać zakres i firmy
podwykonawców:
a. .............................................
b. .............................................
Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji zawartych w Ofercie na stronach nr od ……. do ………, oraz w dokumentach
złożonych wraz z Ofertą, na stronach nr od ….. do ……. – niniejsza Oferta oraz wszelkie załączniki są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały umieszczone w dodatkowej kopercie z
dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”**.
**Niepotrzebne skreślić
(W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
14. Oferta zawiera łącznie …………stron kolejno ponumerowanych.
15. Załącznikami do Oferty są:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………...

…………………………………………
……………………, dnia ……………………
…………………………………....
(czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną
osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy)
Download