Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy

advertisement
Załącznik nr 1 do siwz.
……………………………….
/pieczęć firmowa wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Krakowie, 31 – 547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.
2. Wykonawca/lider:
Nazwa ...........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Telefon ................................................................ Faks ................................................................
E-mail …………………………………………………………………...………………………
Regon ....................................... NIP ....................................... KRS ………..…….....................
Nr konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot wadium wniesionego w pieniądzu
.......................................................................................................................................................
Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę (konsorcjum):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składam ofertę na usługę sprzątania
pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, opisaną
szczegółowo w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
4. Niniejszym oferujemy i deklarujemy:
A) wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym przez
Zamawiającego za n/w cenę obliczoną zgodnie z formułą określoną w SIWZ:
brutto: ….………… zł (słownie: …...………………………………………………...... zł)
w tym:
netto w kwocie …………….. zł (słownie: …………………………………………….. zł)
i podatek VAT 23% w kwocie …..………… zł (słownie: ……...…………………….. zł)
W/w cena będzie podlegała ocenie w kryterium cena o wadze 60%.
B) do wykonania przedmiotu zamówienia zastosowanie n/w uniwersalnego środka
czyszczącego:
Nazwa ………………..……………………….…
Symbol ……………………………………….….
Producent ………………………………………,
który zostanie poddany ocenie w kryterium ekologicznym wg poniższych zasad określonych
w tabeli punktacji w kryterium ekologicznym obejmującym ocenę zastosowanych
uniwersalnych środków czyszczących, w której przyznaje się 1 pkt za każdą odpowiedź
twierdzącą w poz. 1, 2a, 2b, 3.
Załącznik nr 1 do siwz.
TABELA
Oświadczenie czy produkt
spełnia lub nie spełnia
kryteriów wymienionych w Decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 28.06.2011 r.
(2011/383/UE Dz.UE. L169/52 z 2011) w
zw. z Rozporządzeniem nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego – Dz.U.UE.
L.2008.353.1 ze zm. – zwanej dalej
Decyzją
(zaznaczyć lub skreślić)
Kryteria oceniane
(w przypadku braku odpowiedniego skreślenia,
zamawiający przyzna w ocenie 0 pkt)
1. Toksyczność w
organizmów wodnych
stosunku
2.
Biodegradowalność
powierzchniowo czynnych:
do
środków
a) Szybka
biodegradowalność
(tlenowa)
b) Biodegradowalność beztlenowa
3. Fosfor
TAK1 / NIE2
TAK1 / NIE2
TAK1 / NIE2
TAK1 / NIE2
1 – „TAK” zaznaczyć w przypadku gdy produkt spełnia kryteria wymienione w Decyzji
2 – „NIE” zaznaczyć w przypadku gdy produkt nie spełnia kryteriów wymienionych w Decyzji
W/w uniwersalny środek czyszczący będzie podlegał ocenie w kryterium ekologicznym o
wadze 20%.
C) zatrudnienie do wykonania przedmiotu zamówienia ……………………. osób
niepełnosprawnych /w przedziale od 1 do 15/.
W/w ilość osób będzie podlegała ocenie w kryterium społecznym o wadze 20%
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni
je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu oraz z warunkami i
miejscem realizacji zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego, który został przez nas
zaakceptowany.
Załącznik nr 1 do siwz.
7. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wymagany przez
Zamawiającego.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.
10. Załączamy / nie załączamy** spisu treści zawierającego wykaz oświadczeń
i dokumentów oraz załączników dołączonych do oferty (załączyć jeśli dotyczy).
11. Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych ........ kartkach.
12. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: *
a) siłami własnymi,
b) i przy pomocy podwykonawców w następującej części zamówienia:
……………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………..
/podać zakres, nazwy firm/
13. Oświadczamy, że: **
a) nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP,
b) polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP,
w związku z powyższym załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów oraz wymagane
przez Zamawiającego dokumenty.
14. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich
wartość bez kwoty podatku (jeśli dotyczy)*:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
15. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia (jeżeli
dotyczy)*:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Załącznik do formularz ofertowego:
UWAGA: załączyć zestawienie oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzone na druku
zawartym w załączniku nr 3 do siwz – tabela zestawienia kosztów.
......................................
/ miejsce , data /
…………..…...............................................................................
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
* niepotrzebne skreślić (brak zaznaczeń odczytywane będzie jako nie dotyczy)
**zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić
Download