Formularz ofertowy - Filharmonia Slaska

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Zamawiającego:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa .........................................................................................................................................
Siedziba .......................................................................................................................................
NIP ..............................................................................................................................................
REGON ........................................................................................................................................
Niniejszym przedkładamy naszą ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na Druk i dostawę wydawnictw Filharmonii Śląskiej
im. H.M. Góreckiego
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej
integralną część), akceptujemy jej treść i warunki w niej zawarte, i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
wyrażamy gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia.
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego
wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ. W przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
5. Oświadczamy, iż wszystkie dokumenty w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym.
6. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.3
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) i art. 5-17 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1996r. nr 47, poz.211 ze zm.).
7. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT, który w przypadku niniejszego zamówienia
wynosi……..%
8. Osobą uprawnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy jest .........................................
(imię i nazwisko), .................................................................................................(stanowisko).
Cena naszej Oferty wynosi:
Nr
eleme
ntu
1
1
2
3
4
Nazwa
elementu
2
afisz miesięczny, format B1
afisz koncertowy, format A1
afisz „młoda filharmonia”
+„filharmonia przedszkolaka”,
format B1
program koncertowy:
czteroskrzydłowy 420x250mm
dwuskrzydłowy 210x250mm
jednoskrzydłowy 105x250mm
Szacunkowe
zapotrzebowanie
ilościowe na cały
okres realizacji
umowy (szt)
Cena
jednostkowa
netto
Wartość netto
(kol. nr 3 x kol.
nr 4)
3
4
5
1600
4800
600
4000
5600
1600
5
program roczny
6
program okolicznościowy
7
folder miesięczny
8
folder „młoda filharmonia”
9
papier firmowy A4
10
koperta DL
11
12
teczka A4
zaproszenie
13
ulotka
Załącznikami
do
1000
1000
40000
5000
1000
2000
3000
3000
2000
Razem cena netto za realizację całości zamówienia:
niniejszej
oferty,
stanowiącymi
jej
integralną
część
są:
1. …………………………………………………………………........................................ Zał. nr .................
2. ……………………………………………………………………......................................Zał. nr .................
3. …………………………………………………………………..…....................................Zał. nr .................
4. ……………………………………………………………………......................................Zał. nr .................
5. ……………………………………………………………………......................................Zał. nr .................
Na złożoną ofertę wraz z załącznikami składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem
ciągłości numeracji.
Miejscowość i data ................................
.................................................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka
imienna upełnomocnionego przedstawiciela)
Download