Formularz „Oferta”

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy
Formularz „Oferta”
Niniejsza oferta jest złożona w postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie rezerwacji,
zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Narodowego
Instytutu Audiowizualnego (Numer postępowania: NInA_PN_2_2015)”, zwanym dalej
„Postępowaniem”, przez:
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
1.
2.
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym/
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
Imię i nazwisko/ Firma:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
Faks:
e-mail:
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
2. Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
1) cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
zagranicznego
w
wysokości……….(słownie……………………………………………………………………….)
2) cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego
w wysokości……….(słownie……………………………………………………………………….)
3) upust przy sprzedaży biletu od ceny biletu lotniczego przewoźnika w wysokości………%
3. Oświadczamy, że Zamawiający będzie mógł dokonać rezerwacji biletów w
______________liniach lotniczych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej
oferty.
UWAGA: Wykonawca załączy do oferty listę linii lotniczych u których może dokonać
rezerwacji i zakupu biletów dla Zamawiającego. Liczba linii wskazana w liście musi
odpowiadać liczbie linii, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca ma
obowiązek wskazać na liście wyłącznie aktywnych przewoźników lotniczych, u których
może dokonać rezerwacji na dzień składania ofert. Wykaz musi dotyczyć wyłącznie
przewoźników lotniczych, a nie pośredników sprzedaży sprzedających również bilety
lotnicze lub przewoźników lądowych dystrybuujących swoją ofertę razem z liniami
lotniczymi w systemach rezerwacyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
treść załącznika z wykazem linii lotniczych, mając na uwadze konsekwencje określone
w art. 24 ust. 2 pkt 3) Ustawy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i z Załącznikami do niej i uznajemy się za
związanych jej postanowieniami. Jednocześnie gwarantujemy wykonanie całości
Zamówienia zgodnie z dokumentacją Postępowania.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego
przygotowania oferty i udziału w Postępowaniu, a także, że akceptujemy bez zastrzeżeń
wzór umowy w sprawie Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej w niniejszym
Postępowaniu, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w sprawie Zamówienia w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców, którym
zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia*:
L.p.
Zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca.
1.
2.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszej ofercie na stronach ……. - ………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
153 poz. 1503 ze zm.) i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności
innym uczestnikom Postępowania)*.
* niepotrzebne skreślić
________________, dnia ________
Miejscowość i data
________________________________
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)
pełnomocnictwo(-a).
Download