V - Cinema Lumiere

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
……………………………………....
………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)
tel./fax……………………………….
e-mail ……………………………….
OFERTA
Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez
Lumiere Sp. z o.o., ul. Lipowa 14 lok. 19
15-427 Białystok
na:
Dostawę projektora kinowego wraz z montażem, uruchomieniem oraz
szkoleniem obsługi w ramach cyfryzacji kina Cinema Lumiere w
Suwałkach - sala A.
znak: LU.272.01.2012
CENA BRUTTO : …………….......…... zł.
Słownie:............................................................................................................. zł brutto z VAT
Na oferowany projektor wraz z podzespołami udzielamy 36 m-cy. gwarancji liczonej od
daty jego uruchomienia.
1. Oświadczamy, iż oferta uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją dostawy
przedmiotu oferty włącznie z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ, zał. nr
1, 1.1 oraz projektu umowy.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez zastrzeżeń.
3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako
niezbędne tj.:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu
wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w
odpisie z właściwego rejestru).
d) wykaz wykonanych (zakończonych) - co najmniej 2 (dwóch) dostaw kinowego
sprzętu cyfrowego wraz z montażem - w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – (Zał. nr 5
do SIWZ),
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz.
5. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:*
- ................................................................................
- ................................................................................
6. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
…………………………………
(podpis wykonawcy)
Uwaga:
*jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu
Download