Załącznik nr 2a do SIWZ - Państwowe Muzeum na Majdanku

advertisement
Załącznik nr 2a do SIWZ – formularz ofertowy dla ZADANIA I
Znak sprawy: IV-231-1/12
………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20- 325 Lublin
OFERTA WYKONAWCY
Dane Wykonawcy :
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………................
telefon:………………….……….………………............…………………………….........
faks: ………………………………………….............……………………………..............
e-mail: …………………………………………………............…………………………
NIP: …………………………………………………...........………………………………
REGON:………………………………………............…………………………….…........
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym
zakresie ZADANIA I - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby digitalizacji
zbiorów muzealnych i zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ.
2. Cena oferty
Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie za łączną cenę ofertową:
brutto - ..………………....…….. zł
słownie ................................................................................................................zł
na którą składa się wartość
netto - ………………….…… zł
i podatek VAT wg stawki ...........% w kwocie …….………...................zł
3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym do
niniejszej oferty opisem, przygotowanym z wykorzystaniem formularza
stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w ciągu …….….... dni od daty zawarcia
umowy.
5. Warunki gwarancji i serwisu
1) oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres wskazany w
załączonym do oferty opisie, o którym mowa w pkt 3 niniejszej oferty oraz zapewnienia
gwarancji i serwisu, na warunkach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym
załącznik nr 7a do SIWZ, w tym w szczególności zobowiązujemy się udzielić:
- gwarancji, począwszy od daty podpisania protokołu stwierdzającego należyte
wykonanie zamówienia
- świadczyć bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie obejmującym okres gwarancji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje, potrzebne do
przygotowania oferty .
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od daty terminu składania ofert.
6) Akceptujemy załączony do SIWZ „Wzór umowy - załącznik nr 7a do SIWZ”,
a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
opisanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy,
wniesione przez nas wadium przepada.
7) Wadium w kwocie ………………………… zostało wniesione w dniu…………........
w formie ……………………………………………………………………………............
8) Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu,
stwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.
9) Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb zamówienia
jest następujący:
……………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie wykonawcy, składający ofertę wspólną - spółki cywilne lub
konsorcja)
10) Zastrzeżenie Wykonawcy:
(wypełnić - jeżeli dotyczy).:
……..……………………………………………………………………………
11) Zamówienie wykonamy samodzielnie/ z udziałem podwykonawców *
Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………
* (niepotrzebne skreślić)
12) Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne
na dzień wyznaczony do składania ofert. Oświadczenie to składamy pod groźbą
odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
…........................................
(miejscowość, data)
............................................... .........................................
(podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)
Download