Oferta Wykonawcy

advertisement
Numer postępowania IZ/R/18/2017
ZAŁĄCZNIK NR 1 strona 1 z 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OFERTA WYKONAWCY
Do :
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
al. Jana Pawła II 188, 30 - 969 Kraków
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, my
nazwa (firma) Wykonawcy .....................................................
adres
.....................................................
tel.
.....................................................
fax
.....................................................
e-mail
.....................................................
niżej podpisani oferujemy projekt budowy spięcia sieciowego 2xDn400mm pomiędzy Magistrala Północną a
Magistralą zachodnią dla zaopatrzenia w ciepło Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz
szpitala Miejskiego im. Narutowicza w Krakowie
Cena naszej oferty z realizację niniejszego zamówienia wynosi:
netto ......................... PLN (słownie: ................................................................... )
brutto ......................... PLN (słownie: ................................................................... )
w tym należny podatek VAT w wysokości ......................... PLN.








Oferujemy zrealizowanie i ukończenie usług oraz usunięcie wszelkich w nich wad
w zgodności z SIWZ i złożoną Ofertą,
Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz
jej modyfikacji,
Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 SIWZ,
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i
terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
Zobowiązujemy się, jeżeli oferta nasza zostanie przyjęta, do wykonania przedmiotu zamówienia od daty
zawarcia umowy w terminie do dnia 29.06.2018
Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury po uprzednim dokonaniu odbioru
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Zgadzamy się na utrzymanie ważności niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, będzie
ona dla nas wiążąca i może być przyjęta w każdej chwili przed datą jej wygaśnięcia.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji umowy będzie (zgodnie ze Wzorem
umowy):……………………………………tel.………………………………… email……………………………
……………………………….
data
…..…………………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Wykonanie dokumentacji budowy sieci cieplnej oraz przyłączy cieplnych
Download