Załącznik nr 1 do SIWZ - Sąd Rejonowy Poznań

advertisement
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu– znak sprawy 25/SRSM/17
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1.
Dane Wykonawcy …………………………………………………………….………………………………………………………………….
Zarejestrowana nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………………….
Siedziba firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. ……………………………………………………….. fax. ……………………………………………………………………………………..
e- mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ……………………………………………………………………………..
REGON …………………………………………………………. NIP ……………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….
Powiat ……………………………………………………. Województwo …………………………………………………………………..
2. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy 25/SRSM/17) na usługę ochrony i dozoru mienia oferujemy wykonanie całości
zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę:
cena łączna netto …………………………………………………………… zł
-
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………… złotych)
podatek VAT w wysokości ………………….. %, tj. ……………………………………………. zł
-
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….… złotych)
cena łączna brutto …………………………………………………………… zł
-
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. złotych)
Kryterium „Cena”
lp.
miejsce świadczenie usługi
czas trwania
usługi w
miesiącach
A
B
C
D
12
Od godz. 7.00 dnia
1.03.2017 do
godz.6.59 dnia
28.02.2018
1
ul. Młyńska 1a, Poznań
planowany okres
cena netto w miesiącu
łączna cena netto
(kol. E x kol. C)
E
F
VAT 23%
łączna cena brutto (cena oferty) za ochronę i
dozór
pole A1
Strona 1 z 3
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu– znak sprawy 25/SRSM/17
Pozostałe kryteria oceny oferty.
Nazwa kryterium
„Czas PGI”
Opis
Oferowana wartość
zgodnie z punktem XIV.5.2. SIWZ
(zakres od 10 do 20 minut)
„Posiadanie szkoleń
OBIN”
zgodnie z punktem XIV.5.3 SIWZ
„Posiadanie
pozwolenia na broń do
ochrony osób i mienia”
zgodnie z punktem XIV.5.4 SIWZ
(zakres od 0 do 5)
(zakres od 0 do 5)
3. Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy
jest:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….……………………
stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez
dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….
stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, w szczególności:
-
otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
-
akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
-
akceptujemy 14-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT,
-
przyjęliśmy warunki istotnych postanowień zawarte we wzorze umowy.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we
wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych
warunków.
Strona 2 z 3
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu– znak sprawy 25/SRSM/17
8. Zastrzeżenie Wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania: …….……………….……........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
………………….……. (miejscowość), data …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczątka)
Strona 3 z 3
Download