Modyfikacja SIWZ (DOCX, 56.8 KiB)

advertisement
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Warszawa, 2012-07-18
Nr sprawy: A-232-Zp-11/12
Wszyscy oferenci
dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet
wraz z dostawą urządzeń do ich obsługi”
MODYFIKACJA SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
- Termin składania ofert: 23.07.2012 r. godz. 9:30, Termin otwarcia ofert: 23.07.2012 r. godz.
10:00.
- Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie „Umowa zostaje zawarta na czas określony 24
miesięcy, licząc od dnia przeniesienia numerów do Wykonawcy zamówienia”.
- Rozdział III SIWZ, wykreśla się zapis „Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zaoferowane
aparaty telefoniczne, modemy i tablet gwarancji w wymiarze 24 miesięcy licząc od daty
dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.”
- w formularzu Oferty dodaje się zapis w pkt. 1 „cena miesięcznego utrzymania transmisji
danych w 11 modemach i 1 tablecie …………………….. zł brutto”.
- w formularzu Oferty usuwa się zapis: „5. Na dostarczone telefony komórkowe, modemy i
tablet udzielamy 24 miesięcy gwarancji.”
- §3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie „Umowa zostaje zawarta na czas określony 24
miesięcy, licząc od dnia przeniesienia numerów do Wykonawcy zamówienia”.
- w §4 ust. 1 Wzoru Umowy wykreśla się lit. a) i b), a ust. 1 otrzymuje brzmienie „1.
Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia strony ustalają na kwotę: ……………. zł
brutto (słownie: ……………………..).”
- §5 ust. 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie „2. Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Urządzeń fabrycznie nowych wraz z bateriami, instrukcjami obsługi w języku
polskim oraz firmowymi ładowarkami, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem
przeniesienia numerów do Wykonawcy zamówienia.”
- §5 ust. 4 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie „4. Na dostarczone Urządzenia Wykonawca
udzieli gwarancji na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej,
oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.”
- §5 ust. 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie „5. Wykonawca udziela gwarancji na baterie
do aparatów komórkowych na warunkach określonych przez producentów baterii i ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.”
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Załącznikiem do niniejszej modyfikacji jest formularz Oferty.
1
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
Załącznik nr 1
A-232-Zp-11/12
OFERTA
(po modyfikacji)
Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
ul. Odlewnicza 8
03 – 231 Warszawa
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do sieci Internet
wraz z dostawą urządzeń do ich obsługi”
My niżej podpisani:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)
tel.: …………….….. fax: ……………………. e-mail: ………………………………………
1. Oferujemy
realizację
powyższego
przedmiotu
zamówienia,
zgodnie
z zapisami SIWZ,
cena usługi brutto za 24 miesiące: …………………………………… PLN,
słownie ...................................................................................................................
.................................................................................................................................,
cena miesięcznego utrzymania konta …………………….. zł brutto
cena miesięcznego utrzymania transmisji danych w 11 modemach i 1 tablecie
…………………….. zł brutto
cena jednej minuty brutto …………………………………. zł
cena jednego sms’a brutto ……………………………….. zł
cena jednego mms’a brutto ………………………………. zł
2
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
cena 1 MB przesyłu danych brutto ………………………. zł
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa sprzętu
cena netto
1 szt.
Telefon komórkowy
Telefon komórkowy
Telefon komórkowy
Telefon komórkowy
Tablet
Modem
Ilość szt.
Wartość
netto
Stawka
Vat (%)**
Wartość
brutto
1
3
31
46
1
11
RAZEM:
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją oraz z późniejszymi
ewentualnymi modyfikacjami jej treści i wyjaśnieniami Zamawiającego
dotyczącymi SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia i
spełniamy wszelkie wymogi w nim zawarte oraz, że zamówienie wykonamy z
należytą starannością.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi
załącznik do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji,
czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować
wymienione części zamówienia:
a) ........................................................................................................ ..................,
b) ........................................................................................................ ..................,
c) ........................................................................................................ ...................
7. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
8. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
..................................................................................................................................
9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) .............................................................................................
6) .............................................................................................
7) .............................................................................................
.................., dn. ......................................
.....................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy)
3
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE
4
Download