dnia ……….….. 2017r. - Sąd Rejonowy Katowice

advertisement
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Znak sprawy: PP-09/2017
……………………………………..
Pieczęć firmowa oferenta
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
FORMULARZ OFERTOWY
PROPOZYCJI CENOWEJ
do zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 EURO
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015r. poz.2164 z późn. zm.)
Nazwa oferenta : ……………………..……………………………..………………………………………………………….
Siedziba : ………………………………………………………………………………………………………..………………
Regon : ………………………………………..…..
NIP : ……………………..….………………..
Telefon : ………………………………………….
Fax : …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………..............................………………………...…….
Bank i nr rachunku bankowego: ………………………..................…………………………………………………………
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
„Wykonanie usługi transportowej dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach”
Cena ryczałtowa brutto za całość usługi :
...............................................................................................
Cena ryczałtowa brutto za całość usługi słownie:
.....................................................................................................................................................................................
1.
2.
Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, określone w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.
Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
prowadzonej działalności w wysokości:
………………………………………………….……….
wymagane ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł
Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia:
a) Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017r.,
b) Akceptujemy warunki wskazane w zaproszeniu i we wzorze umowy.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30.06.2017r. a w przypadku wyboru
oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
……………………….., dnia ……….….. 2017r.
…………………………………………………………………..
Miejscowość
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy ( Pożądany czytelny podpis albo
podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem ).
Download