OFERTA na dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej

advertisement
Załącznik nr 1- druk oferty
str. 1 / 1
.............................. dnia ..........................
...........................................
/ pieczątka firmowa /
OFERTA
na dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej
nr sprawy 41/2013
I.
Dane oferenta : Pełna nazwa oferenta, adres, NIP, REGON, tel. /fax
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II.
Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy dostawy leków do Apteki Ogólnodostępnej
Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu.
III.
dla
Elbląskiego
Szpitala
Cena oferty:
Pakiet Nr 1 Leki róŜne I
Wartość zamówienia na 1 rok .................... zł netto + ................. zł VAT = ......................... zł brutto
(słownie:.................................................................................................................................................. )
Pakiet Nr 2 Leki róŜne II
Wartość zamówienia na 1 rok .................... zł netto + ................. zł VAT = ......................... zł brutto
(słownie:.................................................................................................................................................. )
IV.
Termin płatności:
Termin płatności w ciągu 30 od dnia wystawienia faktury.
V.
Termin dostaw:
Termin dostaw ......... razy w ciągu dnia (co najmniej 2 razy w ciągu dnia) od poniedziałku do piątku,
w sytuacji na cito do .......... godzin od momentu złoŜenia zamówienia.
VI.
Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zapewniamy, Ŝe dostarczany przez nas asortyment na dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej
posiada odpowiednią jakość. Jednocześnie oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (łącznie z projektem umowy) i nie wnosimy do nich Ŝadnych uwag.
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta została złoŜona na ................................ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
.........................................................................
/podpis pełnomocnika przedstawiciela/
Nr sprawy 41/2013
Download