Załącznik Nr 1 i 2 wersja edytowalna

advertisement
Załącznik Nr 1
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
Nazwa i adres firmy (oferenta)
………………………………………………………
Tel./Faks/e-mail
Gmina Lubanie
„Formularz ofertowy“
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn.:
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie
1. Oferujemy wykonanie usług na następujących zasadach:
dostawa pojemników z tworzywa sztucznego, o których mowa w § 3, rozdz. III. Pkt. 1 i 2 *)
Cena
Rodzaj
Stawka VAT
jednostkowa
Razem brutto
pojemników/ilość
[%]
brutto
120 l/980 szt.
240 l/270 szt.
360 l/24 szt.
120 l/1245 szt
Razem
Razem słownie:
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków.
.......................................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta
6. Oświadczamy, że niniejsze zamówienie wykonamy:
- sami *
- oświadczam(y), że następujące części zamówienia są przeznaczone do podwykonania*
% w stosunku do
całości kontraktu
Zakres powierzonych czynności
Lp.
1.
2.
(wypełnić wyłącznie w przypadku korzystania z podwykonawców)
* - niepotrzebne skreślić
7. Oświadczamy, że nasza firma:
- nie należy do grupy kapitałowej*
- należy do grupy kapitałowej wraz z podmiotami niżej wymienionymi*:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
(należy wymienić nazwę wszystkich podmiotów należących do grupy kapitałowej)
Nazwa firmy/grupy kapitałowej
Adres siedziby
1
2
3
4
5
* - niepotrzebne skreślić
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za
wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr……………
9. Integralną częścią oferty są:
1) ............................................................
2). ...........................................................
3). ...........................................................
4) .............................................................
5). ..............................................................
.......................................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta
Załącznik nr 2
.....................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
Upoważnienie
Zarejestrowana nazwa firmy ............................................................................................................
Siedziba firmy .................................................................................................................................
Adres firmy .....................................................................................................................................
Telefon firmy ..................................................................................................................................
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji ........................................................................................
Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, zaciągania zobowiązań finansowych w
imieniu firmy, o wartości minimum ceny oferty, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych
z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie”
i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:
.....................................................................................
Miejsce i data ...............................................................
..................................................................................................................................................................
(imię nazwisko, podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
...........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
Download