Załącznik nr 1 do „Warunków przetargu

advertisement
Załącznik nr 1 do „Warunków przetargu”
................................ dnia ........................
FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa Oferenta
...............................................................
...............................................................
pełny adres pocztowy Oferenta
...............................................................
...............................................................
NIP .......................................................
REGON ................................................
Nr konta bankowego
...............................................................
nr telefonu .............................................
nr telefaxu ............................................
e-mail ...................................................
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
OFERTA
Na dostawę:
Zadanie 1: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych powietrza do układu centralnej klimatyzacji o mocy
chłodniczej 15 kW – w ilości 4 komplety,
Zadanie 2: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych powietrza do układu centralnej klimatyzacji o mocy
chłodniczej 300 kW – w ilości 2 komplety,
Zadanie 3: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych typu CP-60 – w ilości 1 komplet,
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Nr zadania
Przedmiot zamówienia
Cena jednostkowa
netto[zł/kpl]
Ilość kpl
Wartość zamówienia
netto [zł]
1
2
3
4
5
Zadanie 1
Zespół chłodniczy powietrza do
układu centralnej klimatyzacji o
mocy chłodniczej 15 kW
4
Zadanie 2
Zespół chłodniczy powietrza do
układu centralnej klimatyzacji o
mocy chłodniczej 300 kW
2
Zadanie 3
Zespół chłodniczy typu CP-60
1
Ceny serwisu;
1 roboczogodzina pracownika serwisu technicznego Dostawcy w dni robocze - …….zł netto,
1 roboczogodzina pracownika serwisu technicznego Dostawcy w dni wolne i świąteczne - …….zł netto,
koszt dojazdu pracownika serwisu do siedziby Zamawiającego w wysokości …… złotych netto.
Materiały eksploatacyjne i elementy szybkozużywające się nie objęte gwarancją wraz z cennikiem – przedstawić w formie
załącznika nr 1 do formularza.
Zamawiający wymaga aby:
a) cena netto przedmiotu zamówienia, nie zawierała podatku VAT,
b) cena była określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),
c) w przypadku stosowania upustów względnie marż do cen producenta, podać cenę ostateczną,
1.
Powyższe ceny uwzględniają następujące koszty:
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego,
b) dostarczenia atestów, certyfikatów, paszportów, deklaracji zgodności, świadectw kontroli jakości, dokumentacji
techniczno-ruchowej z instrukcją obsługi itp. zgodnie z warunkami Zamawiającego.
1
Oferent oświadcza, że cena przedstawiona w ofercie może podlegać negocjacji w trakcie przetargu, ale nie ulegnie
zmianie w okresie obowiązywania umowy
3. Wyrażona w % wysokość podatku VAT wynosi ……… .
4. Warunki płatności Zamawiający informuje, że zapłata ceny (wynagrodzenia) nastąpi w formie przelewu bankowego w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu,
5. Oświadczamy, że przedmiot umowy objęty jest …………. miesięczną gwarancją, licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz doświadczoną kadrą inżynierską, gwarantującą
najwyższą wymaganą jakość wykonania przedmiotu umowy.
7. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w warunkach przetargowych.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargowymi i uznajemy się za związanych określonymi w nich
wymaganiami i zasadami postępowania.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 100 dni.
10. Oświadczamy, że zawarty w Warunkach Przetargowych projekt umowy wraz z załącznikiem OWU został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Proponujemy następujące zmiany do projekcie umowy*) ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, że przysługują nam uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania świadczeń wynikających z tej umowy
z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu
własności przemysłowej - jeżeli rodzaj przedmiotu przetargu wskazuje na możliwość objęcia go ochroną praw z
zakresu własności przemysłowej,
12. Oświadczamy, że w stosunku do Nas nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
13. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu w siedzibie oferenta przez służby LW Bogdanka.
14. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do poszanowania:
a) praw człowieka,
b) przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych z BHP (włączając procedury
wewnętrzne LW Bogdanka),
c) przepisów prawa ochrony środowiska (włączając procedury wewnętrzne LW Bogdanka),
d) zapisów Kodeksów Etyki LW Bogdanka przez pracowników podwykonawców pracujących na terenie i pod
nadzorem LW Bogdanka.
15. Oświadczamy, iż należymy / nie należymy do Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów. W załączeniu do oferty składamy oświadczenie/listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej (oddzielnie dla każdego podmiotu występującego wspólnie) *) ( w załączeniu oświadczenie do
wypełnienia),
16. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć podwykonawcom w n/w części:
2.
Lp.
Zakres prac powierzony podwykonawcy
Przybliżony szacunkowy % udział wartości prac realizowanych
przez podwykonawcę w całości zamówienia
17. Wadium w kwocie …………………….. zł zostało wniesione w dniu ……….... w formie
……………..…………………… (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).
18. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
19. Osobą (-ami) uprawnioną do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy
jest (są) …………………………………………………….. Informację o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres
poczty elektronicznej e-mail: ……………………………...
20. Przedstawicielem do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach dotyczących Umowy
jest:…………………………… ………, tel. ……………….., fax……………….., e-mail:……….…….
Załącznikami do oferty są:
1. ………………………..
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
..........................................................
podpis osoby /osób/ upoważnionej
* - niepotrzebne skreślić.
2
Zał. do formularza ofertowego
.....................................dnia ...........................
INFORMACJA WYKONAWCY
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej / Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie 1: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych powietrza do układu centralnej klimatyzacji o mocy
chłodniczej 15 kW – w ilości 4 komplety,
Zadanie 2: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych powietrza do układu centralnej klimatyzacji o mocy
chłodniczej 300 kW – w ilości 2 komplety,
Zadanie 3: - fabrycznie nowych zespołów chłodniczych typu CP-60 – w ilości 1 komplet,
oświadczam/oświadczamy, że:
podmiot który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)*
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić
..........................................................
podpis osoby /osób/ upoważnionej
3
Download