ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

advertisement
ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA:
Dowóz uczniów na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda w roku szkolnym 2011/2012
ZP-PN-271.4.2012.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz
uczniów na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda w roku szkolnym 2011/2012 – ZP-PN-271.4.2012 w
sposób następujący:
1. W Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Dokładne
oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów
do placówek oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć, a także faktyczna ilość uczniów
korzystających z dojazdów ustalone będzie pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym na ok.
miesiąc przed datą 03.09.2012r.”
2. W Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Oferent
zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego ucznia z danej
miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy
założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania”.
3. W Załączniku nr 2 do SIWZ Umowa na świadczenia usług przewozowych – wzór § 1 pkt 3,
który otrzymuje brzmienie: „Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich
powinien być wykonany dowóz uczniów do placówek oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć, a
także faktyczna ilość uczniów korzystających z dojazdów ustalone będzie pomiędzy Przewoźnikiem
a Zamawiającym na co najmniej miesiąc przed datą 03.09.2012r.”
4. W Załączniku nr 2 do SIWZ Umowa na świadczenia usług przewozowych – wzór § 1 pkt 4,
który otrzymuje brzmienie: „Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego
dowozu jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego
biletu miesięcznego), przy założeniach: 22 dni nauki miesięcznie. Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania”.
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Numer ogłoszenia: 219844
- 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012r.
Powyższa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
Czarna Woda, dnia 28.06.2012r.
Burmistrz Miasta
Arkadiusz Gliniecki
Download