Pytania i odpowiedzi - w Ostrowi Mazowieckiej

advertisement
Ostrów Mazowiecka, dnia 15.07.2016r.
SPZZOZ.XII.381.11-2/2016
Do wszystkich,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawy produktów
leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi
Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ) wyjaśnia:
Pytania :
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 4 pozycji 12 ?
Ad. 1 – Wg SIWZ - nie wydzielamy.
2. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 9, 10 i 11 (Metoprololi succinas 50, 100 i 50 mg x 1 tabl. o
przedłużonym uwalnianiu (Beto25, 100 i 50 ZK Salutas 5907626702675)) wymaga, aby preparat
posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie
nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .
3. Proszę o informację czy ilość oferowanych opakowań należy podać do dwóch miejsc po przecinku czy
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Ad. 3 - Wg opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 , pkt. 2 do SIWZ ) , ilość opakowań
należy podać do dwóch miejsc po przecinku .
4. Bardzo proszę o podanie informacji jak należy postąpić w przypadku braku lub zakończenia produkcji
danego leku – czy należy go wycenić i podać stosowną informację pod pakietem?
Ad. 4 - Wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 , pkt. 7 do SIWZ ), należy poinformować
1
Zamawiającego o ewentualnych przypadkach braku danego asortymentu na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.), w takich przypadkach
asortyment ten będzie wyłączony
z danego Pakietu w celu umożliwienia Wykonawcom
złożenia oferty umożliwienia Zamawiającemu dokonania późniejszej oceny ofert .
5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach: 5, 6, 11, 17 dopuści lek w postaci tabletki
powlekanej?
Ad. 5 - Tak, dopuszczamy .
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji 6 dopuści lek w postaci ampułek?
Ad. 6 – Tak, dopuszczamy .
Z poważaniem
mgr Elżbieta Malec
Dyrektor
Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 29 746 37 03
2
Download