Odpowiedzi na pytania Wykonawców - BiP

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81
Regon 351375886 NIP 679-252-57-95
09.05.2017r.
EZP-271-2/42/2017/p-1
dotyczy : przetargu na zadanie pn. Dostawa produktów leczniczych – 16 grup
Identyfikator: EZP-271-2/42/2017
W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:
1) Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1,2 wymaga aby zaoferowany Ceftazydym 1g był
w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych
i infuzji?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
2) Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 4 pozycja 1,2 aby Ceftazydym zachowywał
po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga co najmniej 24 godz. trwałości
3)Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1,2 wymaga aby wyceniony Ceftazydym pochodził
od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i aby w praktyce
istniała możliwość łączenia dawek?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga
Download