Dziekanów Leśny, dnia 25.08.2008r. Do wiadomości: uczestnicy

advertisement
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
,,Zespól Szpitali Dziecięcych’’
z siedzibą
w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki
fax. (0-22) 751 27 07,
tel. (0-22) 751 30 92
Dziekanów Leśny, dnia 25.08.2008r.
W skład Zespołu
Szpitali wchodzą
jako jednostki
organizacyjne:
„Szpital
Dziecięcy”
w Dziekanowie
Leśnym
ul. Konopnickiej
65
tel. 751-12-15
„Szpital
Zakaźny”
Warszawa ul.
Sienna 60
Tel. 620-82-56
Do wiadomości: uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o numerze DZ 14/2008 „Dostawa leków do apteki szpitalnej” ogłoszonego w Biuletynie
zamówień publicznych Nr 195377 - 2008 w dniu w dniu 20.08.2008r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
podstawa prawna – art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
W związku z nadesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dot. zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowiednio do zadawanych pytań
wyjaśnia :
Pytanie 1: Czy w pakiecie VIII w poz. 23 Zamawiający dopuści produkt równoważny
Ivelip 20% 100 ml ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie VIII w poz. 23. produkt równoważny Ivelip 20%
100 ml.
Pytanie 2: Czy w pakiecie VIII w poz. 21 i 22 Zamawiający dopuści produkt o tym
samym zastosowaniu klinicznym Clinimix N17G35E w objętościach 1000 ml i 1500 ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie VIII w poz. 21 i 22 produkt o tym samym
zastosowaniu klinicznym Clinimix N17G35E w objętościach 1000 ml i 1500 m
Pytanie 3: Czy w pakiecie VIII w poz. 20 Zamawiający dopuści produkt równoważny
Primene 10% 100 ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie VIII w poz. 20 produkt równoważny Primene 10%
100 ml.
Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowane płynu infuzyjne posiadały
aktualny termin przydatności do stosowania nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby zaoferowane płynu infuzyjne posiadały aktualny
termin przydatności do stosowania nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy.
lek. med. Marek Piotr Kiełczewski - Dyrektor
Download