Pytania i odpowiedzi 5

advertisement
ZZ-APT-2375-4/14
Wrocław, 28.07.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy leków, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych,
produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i opakowań,
szczepionek , chirurgicznych materiałów szewnych i specjalistycznych oraz pojemników na krew dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu.
Pytanie nr 1 – do zadania 19 l.p. 4
Czy Zamawiający wymaga 30 saszetek i zatem wskazanie innej ilości zostanie potraktowane jako
oczywista omyłka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 30 saszetek wskazanie innej ilości zostanie potraktowane
jako oczywista omyłka .
Pytanie nr 2 – do zadania 20 l.p. 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty i dopuści zaoferowanie igły okrągłej
zachowując pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.
Download