Pytania i odpowiedzi 4

advertisement
ZZ-APT-2375-4/14
Wrocław, 28.07.2014r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy leków, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych,
produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i opakowań,
szczepionek , chirurgicznych materiałów szewnych i specjalistycznych oraz pojemników na krew dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie / wydzielenie do osobnego zadania lub wykreślenie z
załącznika zadanie nr 6 – Leki różne część II następujących pozycji:
3. Ceftazidimum 1 g x1 fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji.
6. Ondansetronum 4 mg/2ml x 5 amp.- roztwór do wstrzykiwań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
Download