Wyjaśnienia nr 1 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

advertisement
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 75 / 2008
Lublin, dnia 2008-07-28
Wyjaśnienie do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości szacunkowej powyżej 206.000 EURO
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO na
dostawę leków i płynów infuzyjnych.
Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie :
1). Czy Zamawiający zechciałby zmienić zapis mówiący o karach umownych za odstąpienie od
umowy (par.7 ust 2) i liczyć wysokość tych kar od wartości niezrealizowanej części umowy a nie od
wartości całej umowy ?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
NIP 712-24-09-395
www.szpital.lublin.pl
REGON 431018940
e-mail [email protected]
STRONA 1
Download