og ł oszenie

advertisement
„Salus aegroti suprema lex”
Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97
Kalisz, dnia 19 listopada 2014r.
Znak sprawy 108/17
Kalisz, dnia 05 czerwca 2017r.
OGŁOSZENIE
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza postępowanie o udzielenie
zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na:
Sukcesywne dostawy elementów trokarów do laparoskopu
Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala (pok. 7) w
dniach roboczych w godzinach 1000 – 1400 lub otrzymać za pośrednictwem poczty.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie: www.szpital.kalisz.pl
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki zawarte w SIWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymienionych w SIWZ.
Oferty należy składać do godz. 09:00 dnia 13 czerwca 2017 roku w Kancelarii Zamawiającego kond. IIID,
pok. 10 w godz. 07:00 – 14:35..
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie - Cena brutto – waga 80%,
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udzielają:
 odnośnie przedmiotu zamówienia: Kierownik Bloku Operacyjnego – lek. Roman Guza, tel. 62 765 14 32,
 odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr
Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765 13 97, fax 62 757 13 23, St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr
Hanna Dudek, tel. 62 765 14 51.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przedmiotowej sprawie bez
podania przyczyny.
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury „odwróconej”, w której zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax.
+48 62 767 72 45
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl
NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663
2
Download