OGŁOSZENIE ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4651 Ul

advertisement
OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJACY:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4651
Ul. Zielona b/n
81-929 GDYNIA
Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 58-62-68-256 /fax. 58-62-68-573
Adres internetowy: -----Link Internetowy do warunków przetargu: ----zaprasza do składania ofert na: dostawę agregatów i części do statków powietrznych
w nw. asortymencie i ilościach:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa i typ
Zawór redukcyjny UP 24/2
Sygnalizator ciśnienia MSTW-1,1A
Dajnik ID-240
Regulator napięcia TER-1M
Filtr 340042A
Regulator ciśnienia AD-50
Sprężarka AK-50P-10 lub AK-50T1
Dajnik MW-03-3
Nadajnik przesunięć kątowych MU-615
Radiostacja KY 196A
Wskaźnik A-034-4-16
Audiopanel KMA-24M
Filtr 340129A
Lampka SBK
Łańcuch Galla
Pompa ECN-75B
Prądnica GT40PCz8b
ilość
1
1
1
6
1
1
1
4
8
1
1
1
1
1
1
2
1
Nr referencyjny postępowania: 25/ZLT/Dec.291/4651/2011
1. Podstawą ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
o wymagania określone w SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/3
1)
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
W celu potwierdzenia ww. warunku Wykonawcy przedstawią:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu
potwierdzenia ww. warunku Wykonawcy przedstawią:
a) dokumenty potwierdzające wdrożenie przez Wykonawcę systemów
zapewnienia jakości: - certyfikat serii AQAP 2000 lub certyfikat PN EN ISO
z uwzględnieniem wymagań AQAP.
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. W celu potwierdzenia ww. warunku Wykonawcy przedstawią:
a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej;
4)
złożyli wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ;
5)
przedstawili Zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem, o którym
mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SIWZ, informacje dotyczące członków organów
zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, a także pełnomocników
lub prokurentów, którzy będą reprezentowali Wykonawcę w postępowaniu.
Informacje, o których mowa powyżej, wykonawca przedstawia na podstawie
odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wymagany jest taki wpis lub
zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Kryteria oceny ofert ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena oferty brutto – 100 %
5. Warunki przetargu można odebrać nieodpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku
osobiście w siedzibie zamawiającego lub na nr faksu wskazany w ogłoszeniu.
Zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres (pocztowy lub e-mail).
6. Wymagany termin realizacji umowy: do 30.11.2011.
7. Ofertę, w formie pisemnej należy złożyć w: Jednostce Wojskowej 4651, 81-929
Gdynia, budynek nr 33, kancelaria jawna pokój nr 27 – od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30-10:00, 13:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego,
w terminie do dnia 16.09.2011 do godz. 09:00.
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej otwarcia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści
warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający
przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty,
na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
2/3
10. Kwota wadium:
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy wysokości 5 % wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania warunków przetargu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
14. Osoby upoważnione do kontaktów:
p. Magdalena KIERZKOWSKA tel. (58) 626-82-56
p. Joanna JAKUBOWSKA
tel. (58) 626-82-56
kmdr ppor. Marek MORDECKI tel. (58) 626-85-99
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
16. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
DOWÓDCA
w.z. kmdr por. Marek DRABARCZYK
3/3
Download