Zał nr 2-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
DAT/07/N/D/2013
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
1.Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy, transportem Wykonawcy, artykułów
polowo-ogrodniczych do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin- PIB w Radzikowie, gm. Błonie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wszystkie zaoferowane artykuły musi cechować trwałość i bezpieczeństwo.
Zaoferowane artykuły polowo-ogrodnicze muszą spełniać parametry określone w opisie asortymentu
zamówienia stanowiącym jednoczesnie Formularz cenowy - Załącznik nr 2a do SIWZ.
Wszystkie dostarczane artykuły muszą:
- posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania
oraz datą ich przydatności do stosowania.
- posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie z widocznym terminem przydatności do użytku,
- posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę
producenta artykułu.
- posiadac gwarancję producenta
Nawozy muszą posiadać co najmniej 24 miesięczny okres przydatności i pochodzić z bieżącej
produkcji.
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne z zastrzeżeniem, aby produkt równoważny posiadał
identyczne lub lepsze parametry jak produkty wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do
SIWZ.
Przez ,, produkty równoważne”Zamawiający rozumie produkty o właściwościach takich samych jak
te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Posiadający te same właściwości, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub
pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji
produktu.
Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy handlowe i nazwę producenta artykułów, dopuszcza się
składanie ofert ,,równoważnych”, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy,
jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia.
Przedstawione parametry stanowią minimum techniczno-jakościowe oczekiwane przez
Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Wykazanie
równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. Oferowane
przez Wykonawcę produkty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania produktu ,,równoważnego" lub w przypadkach, gdy
Zamawiający nie wskazuje nazwy handlowej i nazwy producenta artykułu, dostawca jest
zobowiązany określić ją samodzielnie oraz dołączyć do oferty czytelną kartę katalogową z
opisem i zdjęciem oferowanego produktu. Produkt oferowany przez dostawcę musi być
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w kolumnie nr 2 Formularza
cenowego- zał nr 2a do SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę zamawianych art polowo-ogrodniczych transportem Wykonawcy do
siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości asortymentu, z zachowaniem cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ilości wskazane w załączniku nr 2a do SIWZ są wielkościami
szacunkowymi, orientacyjnymi służącymi do porównania ofert. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu realizacji dostaw w wielkościach podanych w tabeli załącznika nr 2a do SIWZ.
Zamawiający planuje ok. 30 dostaw w okresie obowiazywania umowy. Zamówienia będą składane
przez pracownika Działu Administracyjno-Technicznego IHAR-PIB w Radzikowie za pośrednictwem
faksu bądź e-maila. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zapotrzebowania i
realizację zamówienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zapotrzebowania.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia faktury vat wraz z dostarczonym towarem.
4) Kod CPV:
18 44 40 00-4 Rękawice ochronne
19 52 00 00 -7 Produkty z tworzyw sztucznych
24 43 00 00 -7 Nawozy roslinne lub zwierzęce
24 44 00 00 -0 Różne nawozy
39 54 11 30 -6 Sznurek
44 51 11 10-9 Szpadle
44 51 11 20-2 Szufle
44 51 12 00-7 Narzędzia ogrodnicze
44 51 13 40-0 Grabie
44 51 13 41-7 Grabki
1).Zamówienia będzie realizowane poprzez sukcesywne dostawy w okresie: od daty zawarcia
umowy do dnia 31.03.2014 r. lub wyczerpania kwoty brutto umowy.
2). Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin-Państwowy Instytut
Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie,
Download