ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

advertisement
Wrocław, dnia 2016-01-25
Izba Skarbowa we Wrocławiu
Znak sprawy: 0201-LO2.260.1.2016
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Zamówienia publicznego nr 0201-LO2.260.1.2016 w trybie przetargu
nieograniczonego na sprzedaż, przesył i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby:
Część I - US w Legnicy
Część II – US w Lubinie
Izba Skarbowa we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), poniżej przekazuje
odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie 1
„Co Zamawiający uznaje za wchodzące w zakres” opłaty za obsługę odbiorców”, o której mowa
w Załączniku 2 Formularza oferty?”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „Opłata za obsługę odbiorców” rozumie wszelkie
opłaty stałe jakie Wykonawca stosuje, inne niż wskazane w Formularzu oferty w Kalkulacji
cenowej w poz. 1-4.
Pytanie 2
„Wnioskujemy o rozszerzenie tabeli 3, w Załączniku 2 „Kalkulacja cenowa” o pozycję:
„ cena nośnika ciepła [zł/m3 ], o której mowa w naszej Taryfie dla ciepła.”
ul. Powstańców Śląskich 24,26 , 53-333 Wrocław
e-mail: [email protected]
|tel.: (71) 365-24-00
| fax: (71) 365-27-80 ww.wroclaw.apodatkowa.gov.pl
Odpowiedź
W związku z tym, że uzupełnianie nośnika ciepła w instalacji występuje w sytuacjach
incydentalnych, rozszerzenie tabeli 3 w Załączniku 2 „Kalkulacja cenowa” o pozycję „cena
nośnika ciepła [zł/m3 ] nie jest konieczne. Odpłatność za uzupełnienie nośnika ciepła w instalacji
odbywać się w razie potrzeb na podstawie odrębnego zlecenia przy zastosowaniu cen z taryfy.
Pytanie 3
„Załącznik nr 2, pkt 4 – informujemy, że obecnie nie mamy wiedzy na ten temat.”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z przepisu art. 91 ust. 3a
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
jest podanie informacji, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Brak w ofercie powyższej informacji spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p., gdyż będzie ona niezgodna z ustawą, a
dokładniej art. 91 ust. 3a p.z.p. Wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego znajduje się w treści Formularza oferty.
Pytanie 4
„Wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie umowy wszystkich zapisów Umowy sprzedaży
ciepła stosowanej w … (tu nazwa Wykonawcy), ponieważ są one zgodne z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. W załączeniu przesyłamy wzorzec umowy dla właściwej grupy
taryfowej ( załącznik nr 12).”
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie weryfikuje umów Wykonawców.
Zgodnie z treścią SIWZ (rozdział XX pkt 1) dopiero Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zobowiązany zostanie do przedstawienia projektu umowy uwzględniającego treść Istotnych
postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
2
Pytanie 5
„Ile czasu od zawarcia umowy ma Wykonawca na zatrudnienie osoby, o której jest mowa w §4,
ust 4 umowy?”
Odpowiedź
Zgodnie z warunkami zamówienia (SIWZ rozdział III ust. 7) zatrudnienie przy realizacji umowy
osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej powinno trwać od rozpoczęcia do końca upływu terminu
realizacji zamówienia.
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że zmienia treść załącznika nr 2
– Formularz oferty i zastępuje go załącznikiem nr 2 – Formularz oferty (po zmianie).
Zmiana dotyczy sposobu obliczenia ceny w pozycji Opłata za obsługę odbiorców.
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną jej część.
Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany treści SIWZ na bieżąco umieszcza na swojej stronie
internetowej www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Załącznik:
Załącznik
nr2
-
Formularz
oferty
(po
www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl
3
zmianie)
dostępny
na
stronie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards