Odpowiedzi na pytania (1) - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

advertisement
Zagórze dnia 15 czerwiec 2015
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Zakup i Dostawę Oleju Opałowego lekkiego dla
potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z.o.o”
Na podstawie art.38 ust.2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2013 r. poz.907) zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2015 r. wpłynęło zapytanie dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Treść zapytań ( bez ujawniania ich
źródła i w oryginalnej pisowni) zamieszcza na stronie, na której opublikowano SIWZ. W
zakresie, w jakim odpowiedzi zmieniają treść SIWZ, należy je traktować jako modyfikacje
SIWZ, dokonaną w trybie art.38 ust4 Pzp.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelew wszystkich przyszłych wierzytelności
pieniężnych, przysługujących nam z tytułu sprzedaży oleju opałowego lekkiego, na rzecz ING
Commercial Finanse Polska S.A. z którą mamy podpisana umowę finansowania
wierzytelności ( umowa factoringu)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewów innej Instytucji niż Dostawcy
oleju opałowego.
Pytanie 2
Czy do umowy Zamawiający wprowadzi zapis mówiący o zgodzie Zamawiającego na
przeniesienie wierzytelności?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża na wprowadzenie nowych zapisów we wzorze umowy .Wzór
umowy zawiera zapis w paragrafie ósmym podpunkt trzeci, że „żadna ze Stron umowy nie
może dokonać cesji praw i obowiązków z niej wynikających na osobę Trzecią”
Download