Warszawa, 14 września 2012 roku

advertisement
Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 14 września 2012 roku
WWPE-ZP1.212.15.3.1.2012/JH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Usługę zapewnienia przez agencję pracy tymczasowej 15 pracowników do prac technicznobiurowych na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr ZP/24/2012.
WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający – Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu wykonawca zwrócił się do zamawiającego w trybie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o
wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z powyższym zamawiający udzielił poniższego wyjaśnienia:
Pytanie:
W "Istotnych postanowieniach umowy", stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ (par.5,
pkt.4)Zamawiający wyraźnie precyzuje(cytujemy):
"W trakcie trwania umowy Pracownicy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą. Tym samym
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów określonych przepisami prawa
odnośnie Pracowników, w tym obowiązku wypłaty wynagrodzenia oraz innych należności z tytułu
świadczenia pracy, obowiązków związanych z rozliczaniem pracowników dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i tym
podobnych"
Natomiast w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 12.09.2012, można przeczytać takie pytanie i odpowiedź
Zamawiającego(cytujemy):
Pytanie nr 1:
W dokumentach nie jest doprecyzowane, wprost jakich umów dotyczy postępowanie przetargowe –
umów cywilnoprawnych czy też umów o pracę. Można się tylko pośrednio domyślać po treści SIWZ.
Proszę o podanie oficjalnego stanowiska zamawiającego o typie umowy dla pracownika
tymczasowego.
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez agencję pracy
tymczasowej 15 pracowników do prac techniczno-biurowych na potrzeby realizacji Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje jakie umowy agencja
pracy tymczasowej ma zawrzeć z pracownikami tymczasowymi skierowanymi do pracy na rzecz
Zamawiającego uznając, iż jest to kwestia wewnętrznych regulacji agencji pracy tymczasowej i
obowiązujących ją przepisów prawnych.
Prosimy o ostateczne i wiążące sprecyzowanie przez Zamawiającego jakich umów między Wykonawcą
a pracownikami tymczasowymi dotyczy przedmiotowe postępowanie przetargowe - umów o pracę, czy
też rodzaj umowy jest kwestią wewnętrznych regulacji agencji pracy tymczasowej.
Odpowiedź:
Zamawiający – Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu działając w trybie art. 38 ust 4 Pzp wprowadza następującą zmianę w Załączniku nr 2 do
SIWZ – Istotne postanowienia umowy w §5 ust 4:
Zapis w brzmieniu:
„W trakcie trwania umowy Pracownicy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą. Tym samym
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów określonych przepisami prawa odnośnie
Pracowników, w tym obowiązku wypłaty wynagrodzenia oraz innych należności z tytułu świadczenia
ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa, tel.: +48 22 542 84 00, 542 84 01, faks: +48 22 542 84 44, 542 84 45
www.wwpe.gov.pl, e-mail: [email protected], NIP: 526-27-35-917
pracy, obowiązków związanych z rozliczaniem pracowników dla celów podatku dochodowego od osób
fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i tym podobnych”.
Zastępuje zapisem w brzmieniu:
„W trakcie trwania umowy Pracownicy Tymczasowi pozostają z Wykonawcą związani umową zawartą
zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 9 lipca 2003
r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 ze zm.). Tym samym
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów określonych przepisami prawa odnośnie
Pracowników Tymczasowych”.
Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1
Izabela Korzeniecka-Jaśkiewicz
w/z Dyrektor WWP
1
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.
Download